జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9899

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 3 (2014)

సమీక్షా వ్యాసం

The Influence of Innate and Adaptive Immunity on Crohn’s Disease Severity

Neville Azzopardi, Keith Sacco and Godfrey Grech

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Two CGD Families with a Hypomorphic Mutation in the Activation Domain of p67phox

Dirk Roos, Jaap D van Buul, Anton TJ Tool, Juan D Matute, Christophe M Marchal, Bu’Hussain Hayee, M Yavuz Köker, Martin de Boer, Karin van Leeuwen, Anthony W Segal, Edgar Pick and Mary C Dinauer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An Inflammatory Cytokine Milieu is Prominent in Premalignant Oral Lesions, but Subsides when Lesions Progress to Squamous Cell Carcinoma

Danielle Woodford, Sara D Johnson, Anna-Maria A De Costa and M Rita I Young

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Apoptotic Cell-induced Tolerogenic Dendritic Cells Facilitate Development of CD4+ and CD8+ Regulatory T cell Subsets

Fang Zhou, Guang-Xian Zhang and Abdolmohamad Rostami

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Methylation Profile of CD4+ T Cells in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis

Ekua W Brenu, Donald R Staines and Sonya M Marshall-Gradisnik

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Imaging Neuroinflammation – from Bench to Bedside

Benjamin Pulli and John W Chen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characterization of Natural Killer Cell Phenotypes in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis

Teilah K. Huth, Ekua W. Brenu, Thao Nguyen, Sharni L. Hardcastle, Samantha Johnston, Sandra Ramos, Donald R. Staines and Sonya M. Marshall-Gradisnik

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

To Compare the Safety, Efficacy and Quality of Life in Patients with Allergic Rhinitis Treated with Levocetirizine and Desloratadine

Divya Chawla, Amandeep Singh, Manish Gupta, Prithpal S Matreja and P M L Khanna

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

The Quest for an HIV-1 Vaccine Adjuvant: Bacterial Toxins as New Potential Platforms

Toufic O Nashar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

The Probiotic Mixture VSL#3 Alters the Morphology and Secretion Profile of Both Polarized and Unpolarized Human Macrophages in a Polarization-Dependent Manner

Raymond A. Isidro, Fernando J. Bonilla, Hendrick Pagan, Myrella L. Cruz, Pablo Lopez, Lenin Godoy, Siomara Hernández, Raisa Y. Loucil-Alicea, Vanessa Rivera-Amill, Yasuhiro Yamamura, Angel A. Isidro and Caroline B. Appleyard

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Successful Treatment of Severe Psoriatic Arthritis and Psoriasis with Double Filtration Plasmapheresis

Xiaoxia Yu, Lei Zhang and Peng Zhang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Possible Protective Effect of Regulatory T cells on White Matter Microstructural Abnormalities in Stroke Patients

Fumihiko Yasuno, Akihiko Taguchi, Akie Kikuchi-Taura, Akihide Yamamoto, Hiroaki Kazui, Takashi Kudo, Atsuo Sekiyama, Katsufumi Kajimoto, Toshihiro Soma, Toshifumi Kishimoto, Hidehiro Iida and Kazuyuki Nagatsuka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Paraoxonase Gene Expression in Pediatric Inflammatory Bowel Disease

Razan H Alkhouri, Susan S Baker, Humaira Hashmi, Wensheng Liu, Robert D Baker and Lixin Zhu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Ovarian Function and Reproductive Outcomes of the Female Patients with Systemic Lupus Erythematosus and the Strategies to Preserve their Fertility

Ozgur Oktem, Elvin Aydin and Bulent Urman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Increased Education is Associated with Decreased Compliance in an Urban Multi-Ethnic Lupus Cohort

Rachel Gross, Jennifer Graybill, Dawn Wahezi, Nicole C. Jordan, Chaim Putterman and Irene Blanco

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Homocysteine, Folic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12, and Biochemical Parameters of Bone Metabolism in Female Patients with Systemic Lupus Erythematosus

Kusworini Handono, Maimun Zulhaidah Arthamin, Tita Luthfia Sari, Azaria Amelia Adam and Olivia Anggraeny

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Endogenous Tetrapyrroles Influence Leukocyte Responses to Lipopolysaccharide in Human Blood: Pre-Clinical Evidence Demonstrating the Anti-Inflammatory Potential of Biliverdin

Kavita Bisht, Jens Tampe, Cecilia Shing, Bhavisha Bakrania, James Winearls, John Fraser, Karl-Heinz Wagner and Andrew C. Bulmer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Urine Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (uNGAL) in Lupus Nephritis: A Prospective Longitudinal Study

Sabah Alharazy, Norella CT Kong, Marlyn Mohd, Shamsul A Shah, Arbaiyah Ba´in and Abdul Halim Abdul Gafor

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top