జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9899

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 1 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Novel Therapeutic Modality Employing Apitherapy for Controlling of Multiple Sclerosis

Ahmad G Hegazi, Khaled Al-Menabbawy, Eman H Abd El Rahman and Suzette I Helal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Influence of Honey on Immune Status in Mice-Bearing Ehrlich Carcinoma

Ahmed G Hegazi, Eman H Abdel-Rahman, Fayrouz Abd-Allah and Amr M Abdou

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Hematopoietic Stem Cell-Based Therapy for HIV Disease: A Role for Regulatory T Cells

Josef Bodor, Petr Kobylka and Gero Huetter

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Endothelium as A Part of Septic Multiple Organ Dysfunction Syndrome (Mods)- Is Endocan an Answer?

Malgorzata Lipinska-Gediga

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Dual Role of Inflammation in Prognosis and Prevention of Tuberculosis

Shahnawaz Majeed, Shabir Ahmad Mir and Sadhna Sharma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Cystic Fibrosis: Correlations between Genotype and Phenotype

Sur Genel, Sur M Lucia, Sur Daniel and Floca Emanuela

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Induction of Protective Cellular and Humoral Responses against Fasciolosis in Rabbits using Immunoaffinity Fraction of Fasciola gigantica Excretory Secretory Products

Sanaa KA Abou-El-Doubal, Soad E Hassan, Nagwa I Toaleb, Ahmed G Hegazi and Eman H Abdel-Rahman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Induction of Immunogenic Tumor Cell Death by Attenuated Oncolytic Measles Virus

Carole Achard, Nicolas Boisgerault, Tiphaine Delaunay, Frédéric Tangy, Marc Grégoire and Jean-François Fonteneau

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Involvement of Heparanase in Empyema: Implication for Novel Therapeutic Approaches

Moshe Lapidot, Uri Barash, Yaniv Zohar, Yuval Geffen, Inna Naroditsky, Neta Ilan, Lael Anson Best and Israel Vlodavsky

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Inflammatory Cytokines in Neonatal Hypoxic Ischemic Encephalopathy and their Correlation with Brain Marker S100 Protein: A Case Control Study in Saudi Arabia

Adnan Amin Alsulaimani, Abdelaziz SA Abuelsaad and Nader M Mohamed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characterisation of B cell Subsets and Receptors in Chronic Fatigue Syndrome Patients

Ramos S, Brenu E, Nuyen T, Ng J, Staines D and Marshall-Gradisnik S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cyclo (His-Pro) Protects SOD1G93A Microglial Cells from Paraquat–Induced Toxicity

Silvia Grottelli, Ilaria Bellezza, Giulio Morozzi, Matthew J Peirce, Cristina Marchetti, Ivana Cacciatore, Egidia Costanzi  and Alba Minelli

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Hyaluronan-Binding T Regulatory Cells in Peripheral Blood of Breast Cancer Patients

Yuliya Perfilyeva, Yekaterina Ostapchuk, Esin Aktas Cetin, Abdullah Yilmaz, Gunnur Deniz, Shynar Talaeva, Nazgul Omarbaeva, Igor Oskolchenko and Nikolai Belyaev

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Preclinical and Clinical Studies for Sodium Tungstate: Application in Humans

Romina Bertinat, Francisco Nualart, Xuhang Li, Alejandro J. Yanez and Ramón Gomis

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of Intramuscular, Intranasal and Combined Administration of Norovirus Virus-Like Particle Subunit Vaccine Candidate for Induction of Protective Immune Responses in Mice

Maria Malm, Kirsi Tamminen, Timo Vesikari and Vesna Blazevic

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Stimulation of Innate Immune Cells Induced by Probiotics: Participation of Toll-Like Receptors

Maldonado Galdeano C, Lemme-Dumit JM, Thieblemont N, Carmuega E, Weill R and Perdigón G

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Haemogram and Serum Enzymes Activities of Newcastle Disease Virus Challenged Broiler Chickens Following Supplemental Treatment with Aloe Vera Extract

Ojiezeh TI and Ophori EA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Th1, Th2 Serum Cytokines and Spleen White Pulp Changes Against Preliminary L. Major Vaccine Injection and Challenge With Live L. Major Promastigotes in Balb/C Mice

Latifynia A, Gharagozlou MJ, Mohebali M, Hajjaran H and Khansari N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top