అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

జన్యురూపం

జన్యురూపం అనేది జీవసంబంధమైన పరీక్షలను ఉపయోగించి వ్యక్తి యొక్క DNA క్రమాన్ని పరిశీలించడం ద్వారా మరియు మరొక వ్యక్తి యొక్క క్రమం లేదా సూచన శ్రేణితో పోల్చడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి యొక్క జన్యుపరమైన మేకప్ (జన్యురూపం)లో తేడాలను నిర్ణయించే ప్రక్రియ. ఇది ఒక వ్యక్తి వారి తల్లిదండ్రుల నుండి సంక్రమించిన యుగ్మ వికల్పాలను వెల్లడిస్తుంది. సాంప్రదాయకంగా జన్యురూపం అనేది పరమాణు సాధనాలను ఉపయోగించడం ద్వారా జీవసంబంధమైన జనాభాను నిర్వచించడానికి DNA శ్రేణులను ఉపయోగించడం. ఇది సాధారణంగా ఒక వ్యక్తి యొక్క జన్యువులను నిర్వచించడాన్ని కలిగి ఉండదు.

Top