ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 4 (2015)

సమీక్షా వ్యాసం

Application of Eye-Tracker to Individuals with Rett Syndrome: A Systematic Review

Daisuke Hirano and Takamichi Taniguchi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Spectrum of Skeletal and Non-Skeletal Manifestations of Morquio A Syndrome in an Adult: A Case Report

Sharma VP and Sharma K Arvind

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Comparison between Proprioceptive Neuromuscular Facilitation and Neuromuscular Re-Education for Reducing Facial Disability and Synkinesis in Patients with Bells palsy: A Randomized Clinical Trial

Chandan Kumar and Tanpreet Kaur Bagga

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Hand Volume as a Diagnostic Tool in Carpal Tunnel Syndrome

David T Burke, Regina Bell, Daniel P Burke and Samir Al-Adawi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Environment and the Daily Functioning of Jordanian Patients with Stroke: An Exploratory Study

Hawamdeh Z, Hamed R and Al-Yaya E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Use of Games in Paediatric Cognitive Intervention: A Systematic Review

Mathilde Neugnot-Cerioli, Charlotte Gagner and Miriam H Beauchamp

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Exercise for Aged Evacuees Living in Temporary Housing after the Great East Japan Earthquake: Differences between Group and Individual Exercise Programs

Shoji Yabuki, Kazuo Ouchi, Shin-ichi Kikuchi and Shin-ichi Konno

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Combined Garlic Therapy and Comprehensive Rehabilitation Program versus Comprehensive Rehabilitation Program Alone on Control of Clinical Manifestations and Quality of Life of Knee Osteoarthritis Patients

Naglaa A Hussein and Gihan M Sharara

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Psychosocial Determinants of Longer Length of Stay on a Canadian Stroke Inpatient Rehabilitation Unit

Christine P Yang, Hillel M Finestone and Ping Y Chen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

JSU-Diagram: A Guideline for Treatment of the Upper Limb in Stroke Patients

Marc Michielsen, Elke Janssens, Maarten Bossuyt, Klara Cypers, Griet Daems, Liselot Thijs and Els Schruers

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top