లూపస్: ఓపెన్ యాక్సెస్

లూపస్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2684-1630

లూపస్ సెరెబ్రిటిస్

సెరెబ్రిటిస్ అనేది మెదడు యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ అని కనుగొనబడింది, దీని ఫలితంగా సాధారణంగా మెదడులోనే చీము ఏర్పడుతుంది. సెరెబ్రిటిస్ సాధారణంగా అంతర్లీన పరిస్థితి ఫలితంగా ఉత్పన్నమవుతుంది, ఇది మెదడు కణజాలం యొక్క వాపును ప్రబలంగా చేస్తుంది. ఇది సాధారణంగా లూపస్ ఉన్న రోగులలో కనిపిస్తుంది. లూపస్ సెరెబ్రిటిస్ పెద్దలు మరియు పిల్లలలో వ్యాపిస్తుంది.

Top