పీడియాట్రిక్ పరిశోధనలో పురోగతి

పీడియాట్రిక్ పరిశోధనలో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2385-4529

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 3 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Roadside observation of child passenger restraint use

Beth Bruce, Camille Cramm, Kim Mundle, Devon P. Williams, Andrew Conrad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదికలు

Unusual persistent fetal vasculature presentation in a premature baby

Alon Zahavi, Assaf Hilely, Dov Weinberger, Moshe Snir, Yonina R. Kella

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Community-based obesity prevention in Australia: Background, methods and recruitment outcomes for the evaluation of the effectiveness of OPAL (Obesity Prevention and Lifestyle)

Eva Leslie, Anthea Magarey, Timothy Olds, Julie Ratcliffe, Michelle Jones, Lynne Cobiac

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Social and individual influences on eating in pre-adolescents: The role of friends’ eating behaviours and individual anxiety and depression

Laura Houldcroft, Emma Haycraft, Claire Farrow

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Chronic stunting among under-5 children in Bangladesh: A situation analysis

Anwar Islam, Tuhin Biswas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Does obesity among youth with chronic pain affect the way parents perceive their children’s pain?

Kristen E. Jastrowski Mano, Kristie Bergmann, Jacquelyn Corvan, Steven J. Weisman, W. Hobart Davies, Keri R. Hainsworth

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The influence of motor abilities in children with autism spectrum disorder on caregiver experiences: A pilot study

Sara M. Scharoun, Roula A. Markoulakis, Paula C. Fletcher, Pamela J. Bryden

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Potential role of a single nucleotide polymorphism in the gelatinase A promoter as a risk factor for premature birth

Zoltan Lukacs, Sigrid Harendza

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Results of single-event multilevel orthopedic surgery in children with cerebral palsy

Akhmed Tomov, Ramil Bidjamshin, Vadim Evreinov, Sergey Leonchuk, Dmitry Popkov

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top