ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 6 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

Association of Social Networks with Health-Related Quality of Life and Physical Functioning in Community Dwelling Elderly Women-A Pilot Study

Rajna K.M

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

An Experimental Study on Prevention and Reduction in Fall Frequency in Elderly Population by Cawthorne and Cooksey Exercises

Vaibhavi Parmar, Kruti Bhatt

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Dynamic Strength Training to Prevent Lower Limb Injuries Among Novice Long Distance Runners: An Experimental Study

Ambreen Shahzad, Khalid Aziz, Saba Aijaz Ali, Muhammad Faisal Fahim, Sajid Iqbal Khan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Role of Myofascial Trigger Points in the Treatment of Reversible Functional Scoliosis

Jussi Timgren

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Resistance Training of Quadriceps Muscle in Patients with Knee Osteoarthritis: A Randomized Control Trial

Abida Arif, Muhammad Arif Siddique, Ghousia Shahid, Rabia Khan, Muhammad Usman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Circulatory Hyperactivity and Risk of Heart Attack in Elderly Persons During High Land Physical Activity: Concomitant Risk for Rescuers Who May Work on Cardiopulmonary Resuscitation

Rie Mieda, Shigeru Saito, Yusuke Matsui, Masafumi Kanamoto, Masaru Tobe, Hiroshi Koyama

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Modified Bobath Cuff on Energy Expenditure and Fatigue during Level Surface Waking among Subjects with Hemiplegic Shoulder Subluxation: A Prospective Study

Rashmita Dash, Hasan Md Arif Raihan, Abhishek Biswas, Prasanna Lenka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top