ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 6 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Para-Spinal Repetitive Magnetic Stimulation on Multiple Sclerosis Related Spasticity

Hoda Serag, Dina Abdelgawad, Tamer Emara, Ramez Moustafa, Nevine El-Nahas and Mahmoud Haroun

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Use of the Tinetti Index to Assess Fall Risk in Patients with Sequelae of Stroke

Zuila Maria de Figueiredo Carvalho, Joyce Miná Albuquerque Coelho, Raelly Ramos Campos, Deyse Cardoso de Oliveira, Winner Gomes Machado and Samia Jardelle Costa de Freitas Maniva

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Rapid Changes in NFAT-directed Transcriptional Activity after Muscle Paralysis Induced by a Spinal Cord Injury

Yasinee Rotratsirikun and Robert J. Talmadge

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characterization and Functional Implications of Heart Rate Increase and Heart Rate Recovery on Maximal and Submaximal Exercise Capacity in Patients with Advanced Heart Failure

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Physician Heal Thyself

Thomas DJB

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Spinal Cord Injury Secondary to Hereditary Spinal Arachnoid Cysts

Luisa Jauregui Abrisqueta, Nora Civicos-Sanchez, Gregorio Catalan Uribarrena and Lara Galbarriatu Gutierrez

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Mechanism of Non-contact Anterior Cruciate Ligament Injury in Female Athletes: Is the Injury Mechanism Different between the Genders?

Kazuyoshi Gamada and Satoshi Kubota

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Dual Task and Split-Belt Adaptation in Young Boys

Amber M Chelette, Amir Pourmoghaddam and Charles S Layne

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Advanced Skeletal Muscle MR Imaging Approaches in the Assessment of Muscular Dystrophies

Dinesh A. Kumbhare, Alyaa H. Elzibak, Alireza Akbari and Michael D. Noseworthy

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Task Practice with or without Cellular Transplantation Promotes Recovery of Reach-to Grasp Function after Cervical Spinal Cord Injury

Scott K. Stackhouse and Jed S. Shumsky

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Workplace Physical Exercise Intervention on the Physical Perceived and Measured Physical Functioning among Office Workers - A Cluster Randomized Controlled Cross-Over Design

Sjogren T, Nissinen K, Jarvenpaa S, Ojanen M, Vanharanta H and Malkia E

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

“Comparison between Electrical Stimulation over Motor Point and TENS over Acupuncture Point in Reducing Spasticity and Improving Function after Stroke: Randomized Clinical Trial”

Chandan Kumar and Chaitali Madhusudan Kulkarni

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

A Review of Gross Motor Function in Children with Cerebral Palsy in Zaria, North-Western Nigeria

Edwin E. Eseigbe, Jane O. Anyiam, Robinson D. Wammanda, Stephen O. Obajuluwa, Babatola B. Rotibi and Kingsley M. Abraham

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Novel Approach to Upper Limb Task Specific Training in Children with Hemiparesis

Auwal Abdullahi and Auwal Ali Mohammed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top