ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

నైరూప్య

Spinal Cord Injury Secondary to Hereditary Spinal Arachnoid Cysts

Luisa Jauregui Abrisqueta, Nora Civicos-Sanchez, Gregorio Catalan Uribarrena and Lara Galbarriatu Gutierrez

Spinal arachnoid cysts are benign and uncommon in children. The etiology may be congenital or traumatic. Despite the development of magnetic resonance in recent years, its findings are generally accidental. The most common symptoms are pain and progressive paraparesis, asymmetrical. Its appearance may be part of lymphedema distichiasis syndrome to be motivated by mutations in the FOXC2 gene transmitted as an autosomal dominant. A case of a girl with D3 ASIA C paraplegia is reported. The spine magnetic resonance revealed two posterior epidural spinal arachnoid cysts from D1-D2 to D8-D9 and from D12 to L2 and D6 and D8 myelopathy. Rehabilitation treatment program as well as surgical to evacuation of the cysts. Reviewing the clinical history, by the father, grandmother and cousin had spinal arachnoid cysts and lymphedema distichiasis syndrome respectively. A genetic study of girl, her brother and father confirms the FOXC2 gene mutation.

Top