గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 1 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Estrous Cycle, Fertility and Fetal Development in Rats with Hyperbilirubinemia

Vivian Resende, Luiz Ronaldo Alberti and Andy Petroianu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Patterns of Oxytocin Use in those Undergoing Trial of Labor After Cesarean Delivery

Cynthia Abraham, Moyosore Adeyekun and Seleshi Demissie

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparing Weekly versus Three Weekly Schedules of Cisplatinum Concomitant with Radical Radiotherapy in Locally Advanced Carcinoma Uterine Cervix

Mittal S, Chauhan A, Kaur P and Verma YP

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Reduction of Postoperative Adhesions after Laparoscopic Surgery for Endometriosis by Using a Novel Anti-Fibrotic Drug Pirfenidone: A Randomized Double Blind Study

Ahmed S El-Halwagy, Adel A Al-Gergawy, Abdelghafar S Dawood and Ayman Shehata

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Ureteric Catheterization Using Infant Feeding Tubes Following Ureteroneocystostomy in a Low Resource Setting

Ileogben Sunday-Adeoye, Ehikioya Isikhuemen, Kenneth Ekwedigwe and Babafemi Daniyan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Spontaneous Vesicovaginal Fistula in Neurofibromatosis: A Case Report

Kenneth Ekwedigwe, Ileogben Sunday Adeoye, Ehikioya Isikhuemen*, Babafemi Daniyan and Emmanuel Yakubu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Statistical Analysis of Socioeconomic Factors Correlating to Caesarean Section Rates 2015-2016

Nethra Parasuram and Mark Martens'

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top