ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

ఫిజికల్ మెడిసిన్ మరియు రిహాబిలిటేషన్- థియరీ, ప్రాక్టీస్ అండ్ రీసెర్చ్

పరిశోధన వ్యాసం

Effectiveness of Sensory Compensation Approach for Hand Sensory-Motor Dysfunction Following Central Cervical Spinal Cord Injury

Ken Kitai*, Tomohiro Ueda, Ryosuke Yamauchi, Yuji Mizushima, Shin Murata, Hideki Nakano, Mari Inoue, Hikaru Nagano, Takayuki Kodama

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Mediating Effect of English Language Anxiety on the Relationship between Classroom Learning Environment and Coping Strategies

Merafel Grace S. Abule

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

In-Hospital Mortality in Acute Heart Failure: Predicted ADHERE Risk vs. Observed Mortality

Irene Marques*, Manuela V. Bertão, Denisa Mendonça, Laetitia Teixeira

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Alzheimer's Disease as Defined by Newspapers using Critical Discourse Analysis: How do major UAE Press Present Alzheimer's to the Public?

Aisha Zayed Al-Ali

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top