జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ అండ్ సెల్యులార్ ఇమ్యునాలజీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9899

మాక్రోఫేజ్ పోలరైజేషన్

పరిశోధన వ్యాసం

Macrophage Polarization and the Effect of MicroRNA-155 Administered in Water-in-Oil-in-Water Multiple Emulsion Formulations

Adwait Oka, Meghna Talekar, Qijun Ouyang, Ed Luther and Mansoor Amiji

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Immortalized Murine Macrophage Cell Line as a Model for Macrophage Polarization into Classically Activated M(IFNγ+LPS) or Alternatively Activated M(IL-4) Macrophages

Andra Banete, Paulina Achita, Katherine Harding, Rylend Mulder and Sameh Basta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Macrophage Polarization in Chagas Disease

Nagela Ghabdan Zanluqui, Pryscilla Fanini Wowk and Phileno Pinge-Filho

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Polarization of Macrophages in Metabolic Diseases

Lise Hoj Thomsen and Alexander Rosendah

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Polarization of Tumor Infiltrating Leukocytes from Innate Immunity and their role in the Pro-angiogenic Phenotype in NSCLC

Lorenzo Mortara, Silvia Zanellato, Barbara Bassani, Andrea Imperatori, Nicola Rotolo, Lorenzo Dominioni, Adriana Albini, Douglas M Noonan and Antonino Bruno

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Macrophage Polarization in Virus-Host Interactions

Yongming Sang, Laura C Miller and Frank Blecha

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effects of Macrophage Polarity on Influenza Virus Replication and Innate Immune Responses

Isabelle Dutry, Jibin Li, Ping Hung Li, Roberto Bruzzone, JS Malik Peiris and Martial Jaume

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Bidirectional Relationship between Cholesterol and Macrophage Polarization

Heather J Medbury, Helen Williams, Stephen Li and John P Fletcher

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Macrophage Polarization in Infectious Diseases

Debora Decote-Ricardo, Leonardo Freire-de-Lima, Alexandre Morrot and Celio Geraldo Freire-de-Lima

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Macrophage Polarisation: A collaboration of Differentiation, Activation and Pre-Programming?

Andrew D. Foey

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Glycolytic Metabolism is Differentially Coupled to Proliferative Potential and Morphodynamic Capacity in RAW 264.7 and Mafb/C-Maf Deficient Macrophage Lineages

Gerda Venter, Mietske Wijers, Frank TJJ Oerlemans, Ganesh Manjeri, Jack AM Fransen and Bé Wieringa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top