జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

సైకియాట్రీ & సైకోసోమాటిక్ మెడిసిన్‌పై 37వ అంతర్జాతీయ సమావేశం

విలువ జోడించిన సారాంశం

Positive psychology for mental health in UK social work students: Self-compassion as predictor of better mental health

Yasuhiro Kotera

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Mind and Heart aligned to Nonagon Leadership skills

Tazeen Jamal Siddiqui

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

The life experiences of teenage mothers and the impact of such experiences on their sexual lives

Soonitee Rampersad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

The relationship between assertiveness skills and depression among undergraduate nursing

Sawsan kamal ElGalad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Habit-forming in the Time of Pandemic

Sam Vaknin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Living with a disability in Cameroonian families and the contribution of EMDR Psychotherapy

Reine Flore BOUYAP

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Enhancing Emotional Competencies and explore its

Rama Sundari Nag

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Healthcare Personnel Peer Support and Crisis Intervention via Social Media and Traditional Hot-line During COVID Pandemic

Pu Cheng

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Strategy of Petrous Meningioma Surgery

Mohamed A Fahmy Zeid

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

విలువ జోడించిన సారాంశం

Treatment of Schizophrenia in adult patients

Chioma Ahaiwe

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top