జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-0870

క్లినికల్ ట్రయల్స్

క్లినికల్ ట్రయల్స్ అంటే కొత్త ఔషధాల అభివృద్ధిలో అనుసరించే విధానాలు. క్లినికల్ ట్రయల్స్ కూడా ప్రవర్తనా అధ్యయనాలు కావచ్చు, ఇవి నిర్దిష్ట ప్రవర్తనా లక్షణాల కోసం చికిత్సలను కనుగొనడానికి రూపొందించబడ్డాయి. క్లినికల్ ట్రయల్స్ విధానాలు కొన్ని సందర్భాల్లో తులనాత్మకంగా ఉంటాయి.

సంబంధిత జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్
జర్నల్, క్లినికల్ ట్రయల్స్, కాంటెంపరరీ క్లినికల్ ట్రయల్స్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్, జర్నల్ ఆఫ్ ఓపెన్ యాక్సెస్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్, ట్రయల్స్, PLOS క్లినికల్ ట్రయల్స్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్

Top