ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 9, సమస్య 4 (2021)

కేసు నివేదికలు

COVID-19 Presented with Paralysis, Confusion and Memory Loss in Rheumatoid Patient: Case Report

Naglaa Hussein*, Matthew Bartels, Mark Thomas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదికలు

COVID-19 Patterns with Chronic Respiratory Disease Patients: Case Series

52-y-old asthmatic female developed severe COVID-19, intubated and recovered on oral and inhaled steroids. 87-y-old COPD, Cardiac man on continuous O2 therapy developed sudden death in one day after catching COVID-19 from family member

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Diabetic Lumbosacral Radiculo-Plexus Neuropathy Misdiagnosed as Sciatica: Case Report

Naglaa Hussein*, Matthew Bartels, Mark Thomas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన లేఖ

Carpal Tunnel Syndrome Overlapping and Concealing Slowly Progressive Amyotrophic Lateral Sclerosis: Case Report

Naglaa Hussein*, David Prince

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cerebral Palsy Life Expectancy: Discrepancies between Literature and Community Data

Craig H. Lichtblau*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Incidence of Diabetes Mellitus Type II and Pre-Diabetes among Shoulder Impingement Syndrome Patients and Related Modifying Factors: Epidemiological Study

Naglaa Hussein*, Matthew Bartels, Mark Thomas, David Prince

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Incidence of Diabetes Mellitus Type II and Pre-Diabetes among Hand Nerves Entrapment Neuropathy Patients: Epidemiological Study

Naglaa Hussein*, Matthew Bartels, Mark Thomas, David Prince

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Adaptations Associated with Non-Specific Chronic Low Back Pain: A Narrative Review

Joshua Brodie Farragher, Gavin Paul Williams, Adrian Pranata, Doa El-Ansary, Selina Parry, Adam Leigh Bryant

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top