ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 3 (2020)

పరిశోధన వ్యాసం

Factors of Lower Limb Prosthesis and Orthosis User's Satisfaction in Amhara National Regional State Rehabilitation Center, Ethiopia: An Institution-Based Cross-Sectional Study

Tesfa Kassa, Tamiru Dego, Jemal Suleyman, Endalkachew Dellie

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Early Rehabilitation Provided by Specialized Physical Therapist in an Emergency Center Reduces Pulmonary Complications in Patients with Sepsis: A Retrospective Cohort Study

Yasunari Sakai*, Shuhei Yamamoto, Tatsunori Karasawa, Masaaki Sato, Kenichi Nitta, Mayumi Okada, Shota Ikegami, Hiroshi Imamura, Hiroshi Horiuchi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Eggshell Membrane+Fish Oil Combination (Move3®) Reduces Exercise-Induced Joint Pain, Stiffness and Cartilage Turnover in Healthy Adults: Results from a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study

Kevin J Ruff*, Kayce Morton, Sarah A Duncan, Mathew Back, Adam Ismail, Alan S Ryan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

The Effects of Mirror Therapy on Upper Limb after Stroke: A Mini-Review

Hamza Yassin Madhoun, Botao Tan, Lehua Yu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Classification of Finger Posture in Drop Finger Due to Cervical Foraminal Stenosis: A Mini-Review

Mitsuru Furukawa, Michihiro Kamata

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Non-Invasive Screening for Pulmonary Hypertension Using Ventilatory Gas Analysis

Mina Akizuki, Masahiro Kohzuki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Can Blood Parameters Predict the Risk of Locomotive Syndrome in Middle-Aged and Older Individuals? A Literature Review

Toshinori Yoshihara, Shuichi Machida*, Hisashi Naito

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top