ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

నైరూప్య

Can Blood Parameters Predict the Risk of Locomotive Syndrome in Middle-Aged and Older Individuals? A Literature Review

Toshinori Yoshihara, Shuichi Machida*, Hisashi Naito

Locomotive syndrome (LS) is related to shortcoming and loss of capacity in the musculoskeletal framework. In spite of the fact that there is only limited information on the incorporation between blood parameters and LS, recent proofs recommend that serum cystatin C, hemoglobin A1c, albumin, and dehydroepiandrosterone-sulfate levels are in relation with the risk of LS. These findings imply that these blood parameters are an attainable instrument for screening the in danger grown-up population for LS. This literature review aimed to summarize the current understanding of the relationship with LS and blood parameters in middle-aged and older people.

This would facilitate initial detection and therapy of the LS and minimize the negative effects of LS on the activities of daily life and develop that the quality in life functioning.

Top