ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 2 (2018)

కేసు నివేదిక

Effect of Maitland Mobilization on Radiotherapy Induced Frozen Shoulder: A Case Report

Ketan Bhatikar and Satyam Bhodaji

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Vehicle Driving after Stroke: Who Does it Better? A Descriptive Study in a Group of Patients Treated at the Clinical Hospital at the University of Chile

Teresita Risopatrón Riesco, Alberto Vargas C, Paulina Tejada U and Lorena Cerda A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Pulses on Muscle Spasticity of Cerebral Palsy Children

Bablu Lal Rajak, Meena Gupta, Dinesh Bhatia and Arun Mukherjee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Burn and Amputations: A Retrospective Analysis 379 Amputation out of 19,958 Burns in 10-year

Ki Un Jang, So Young Joo, Jee Hee Jo and Cheong Hoon Seo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Spanish Society of Caridiorespiratory Rehabilitation. Recommendations in Lung Transplantation

Mercedes Ramos Solchaga, Carmen Abad Fernández, Lourdes Juarros Monteagudo, Laura Muñoz Cabello, Rosario Úrbez Mir, Isabel Vázquez Arce and Sofía González López

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of the Prevalence of Risk Indicators for Sudden Cardiac Death in Young Athletes

Antonio da Silva Menezes Junior, Jutay Fernando Silva Louzeiro, Viviane Batista de Magalhães Pereira and Edésio Martins School of

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Changing Lifestyle of Persons With Multiple Sclerosis: Development, Feasibility and Preliminary Results of a Novel High-Impact Collaborative Intervention in Leisure Environments

Laura Mendozzi, Antonello Tovo, Cristina Grosso, Marco Rovaris, Valentina Rossi, Alessia d'Arma, Massimo Garegnani, Nicolò Margaritella, Nicola Barbarito, Matteo Meotti, Laura Negri, Thomas Bowman, Silvia Grilli, Mattia Sinatra and Luigi Pugnetti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Influence of Attention on the Control of Speed and Steering in Older Drivers and Stroke Patients

Masako Fujii, Yasuhiro Sawada, Kazuaki Goshi, Katsuya Matsunaga and Rumi Tanemura

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top