ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 1 (2018)

పరిశోధన వ్యాసం

Assessment of Results of the Mammography Screenings among Women Older than 40 Years in a Residential Area

Sevil Bicer, Ayla Unsal, Gokce Demir and Yasemin Sadiye Ceyhan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Trunk Balance Evaluation in Adolescent Athletes and Gender Difference using the Dynamic Sitting Balance Device

Norimitsu Masutani, Takehiro Iwami, Toshiki Matsunaga, Kimio Saito, Hiroyuki Tsuchie, Yasuhiro Takahashi and Yoichi Shimada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Musculoskeletal Training Injury in Military Recruit Populations: An Integrated Prevention Strategy-Project OMEGA-(Part 1)

RDH Heagerty and J Sharma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Measurement of Immediate Effect by Therapeutic Electrical Stimulation Using a New Desktop Rehabilitation Robot

Takashi Mizutani, Kimio Saito, Takehiro Iwami, Satoaki Chida, Satoru Kizawa, Toshihiko Anbo, Toshiki Matsunaga, Naohisa Miyakoshi and Yoichi Shimada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Association between Depression and Functional Recovery in Geriatric Rehabilitation

Leslie Sheag Ling Gan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of the Lumbar Vibratory Belt on Static and Dynamic Postural Stability in Post Stroke Hemiplegic Subjects

Bijan Forough, Shayesteh Khalife Soltani, Arash Majdzadeh, Seyed Pezhman Madani, Mokhtar Arazpour, Korosh Mansoori, Seyede Zahra Emami Razavi and Hamid R. Fateh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Comparison between Two Types of Resistive Inspiratory Muscle Training Devices in Normal Subjects in Regards to Pulmonary Functions

Nora Sulaiman Alwohayeb, Bushra Ali Alenazi, Fay Ali Albuainain and Mashail Mamdouh Alrayes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Thorax Flexibility can be Increased by Standing Pole Exercise

Akito Moriyasu, Hiroshi Bando, Ryosuke Akayama, Koichi Wakimoto, Toshifumi Dakeshita, Takuya Inoue, Akihiro Taichi and Mitsuru Murakami

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Incidence, Diagnosis, and Risk Factors of Venous Thromboembolism after Surgery for Malignant Bone and Soft Tissue Tumor of Lower Extremity

Yasuo Yoshimura, Shota Ikegami, Kaoru Aoki, Ken-ichi Isobe, Munehisa Kito, Kenji Kawasaki, Nau Ishimine, Jun-ichi Kurata, Mitsutoshi Sugano and Hiroyuki Kato

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Acute Effects of Velopharyngeal Resistance Training on Aerodynamic Patterns: A Pilot Study on Healthy Individuals

Youkyung Bae and Samantha D’Agostino

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Differences of Aspiration between Liquid and Solid Foods in Video Fluoroscopic Swallowing Study: A Review of Literature

Masaru Konishi*, Yukimi Yasuhara, Toshikazu Nagasaki, Atia Hossain, Keiji Tanimoto and Madeleine Rohlin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Motor Deficit Severity Mediates Effects of Intellectual Function in Predicting Speech Motor Control in Children with Cerebral Palsy

Katie Pei-hsuan Wu, Yu-fen Chuang, Chia-ying Chung, Chia-Ling Chen, Chia-hui Chen and Chung-yao Chen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top