ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 6 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative study for Evaluation of Effectiveness of Rehabilitation in Rapid Recovery for Patients with Total Knee Arthroplasty

Laura Tosi, Nicola Scapecchi, Alessandra Testa and Giustini Alessandro

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Modified Camitz Opponensplasty to Restore Thumb Opposition for Severe Carpal Tunnel Syndrome

Shingo Nobuta, Katsumi Sato and Eiji Itoi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Study of the Reliability of a New Dynamic Trunk Balance Measuring Device

Norimitsu Masutani, Takehiro Iwami, Toshiki Matsunaga, Kimio Saito, Hiroyuki Tsuchie, Yasuhiro Takahashi and Yoichi Shimada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Efficacy of Intervention for the Prevention of Aspiration Pneumonitis in Recipients of Non-oral Nutrition

Misako Higashijima, Aya Tanaka, Joji Higashi, Tomoya Sakai and Hiroyasu Shiozu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Musculoskeletal Injuries in British Army Recruits: A Retrospective Study of Incidence and Training Outcome in Different Infantry Regiments Over Five Consecutive Training Years

Heagerty RDH, Sharma J and Clayton JC

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Flood Trauma Survival and Recovery Using MNRI Reflex Neuro-Integration Therapy

Patricia Shackleford, Vicky Roy, Amy Cameron, Lisa Ortego, Tina Marks, April Dunnehoo, Emily Pelican, Laurie Callaba, Svetlana Masgutova* and Nelli Akhmatova

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of the Therapeutic Effect of Botulinum toxin A on Hallux Valgus Deformity and Pain

Alireza Moghtaderi, Farnaz Dehghan, Ali Mousavizadeh and Negin Khakpour

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The University of Northern Colorado Cancer Rehabilitation Institute Treadmill Protocol Accurately Measures VO2 peak in Cancer Survivors

Daniel Yoon Kee Shackelford, Jessica Marlene Brown, Brent Michael Peterson, Jay Schaffer and Reid Hayward

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రోటోకాల్ ఆర్టికల్

Progressive Muscular Strength Protocol for the Functionality of Upper Limbs in Individuals with Parkinson’s disease: Protocol Study

Thais Vianna Correa, Vera Lucia Santos de Britto and Clynton Lourenco Correa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of Simultaneous Application of Laser Beam and Magnetic Therapy in Intervertebral Disc Herniation Treatment

Ahmadreza Falahzadeh and Negin Khakpour

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top