ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 6 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

New Findings in Six-degrees-of-freedom Kinematics during Stationary Stepping in Patients with Knee Osteoarthritis

Kenji Hoshi, Goro Watanabe, Yasuo Kurose, Ryuji Tanaka, Jiro Fujii and Kazuyoshi Gamada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Post-operative Rehabilitation of a Bilateral Uncemented Total Hip Replacement Rheumatoid Arthritis Patient. A Case Study

Hitesh Arora and Rakhi Ratnam

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Management of Pediatric Traumatic Brain Injury: A Mini-Review

Mohit Patel, Karl Janich, Hayley Doan, Ha S Nguyen, Saman Shabani and Ninh Doan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Long (Above-Elbow) Upper Limb Immobilization on Simulated Driving Performance: An Experimental Pilot Study

Francois Cabana, Marie-Victoria Dorimain, Mathieu Hamel, Vincent Décarie, Karina Lebel and Hélène Corriveau

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

What Musculoskeletal (MSK) Conditions are Referred from Routine General Practice (GP) and what Impact does this have on Developing Innovative Care Models for Patients with MSK Conditions in Primary Care?

Neil Heron and Ian Ryans

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Reliability and Validity of the Revised Individualized Structured Mastery Tasks in Children with Developmental Delay

Pei-Jung Wang, George A. Morgan, Hua-Fang Lia.o, Li-Chiou Chen, Ai-Wen Hwang and Lu Lu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Acute Quadriplegia Caused by Idiopathic Spontaneous Epidural Haematoma in Young Adult-Case Report and Review of Literature

Jagoš Golubovic, Tomislav Cigic, Vladimir Papic, Nenad Krajcinovic, Mladen Karan, Bojan Jelaca, Sonja Golubovic and Petar Vulekovic

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Conservative Treatment of Plantar Fasciitis and Posterior Heel Pain: A Review

Alessandro Bistolfi, Jessica Zanovello, Andrea Vannicola, Lorenzo Morino, Walter Daghino, Alessandro Masse and Giuseppe Massazza

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top