ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 5 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Robotic Assist-As-Needed as an Alternative to Therapist-Assisted Gait Rehabilitation

Shraddha Srivastava, Pei Chun Kao, Darcy S Reisman, John P Scholz, Sunil K Agrawal and Jill S Higginson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Rehabilitation Medicine

Gavril Cornuțiu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Characteristics and Treatment of Osteoporotic Vertebral Fractures after Stroke: Case Report and Literature Review

Takako Nagai, Toshihiro Arao, Kohei Hamada and Naoko Shindo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Botulinum Toxin Type A Injection May Restore Ankle Strategy Use in Stroke Patients: A Preliminary Report

Simon Fuk Tan Tang, Chu wen Tang and Tzu Ning Chen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Functional Impairments after Neck Dissection and Adjuvant Treatment: Patterns of Care

Sarah Eickmeyer, Tara Mencias, Michael Stadler, Jason Liu, Alexis Visotcky, Becky Massey and Bruce Campbell

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Bilateral Transcranial Direct-current Stimulation (tDCS) of Dorsolateral Prefrontal Cortex during Specific Working Memory Tasks

Barassi G, Saggini R, Carmignano SM, Ancona E, Di felice P, Giannuzzo G, Banchetti A and Bellomo RG

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Efficacy of Thumb Arthroplasty in Carpometacarpal Joint Osteoarthritis: A Long Term Follow-up

Banu Dilek, Gokhan Meric, Didem Erdem, Gorkem Uz, Elif Akalin and Kadir A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Reduced Sickness Absence after a Physical Activity Intervention among Health Care Workers: One-Year Follow-Up of a Randomised Controlled Trial

Lotte Nygaard Andersen, Birgit Juul-Kristensen, Thomas Lund Sorensen, Lene Gram Herborg, Kirsten Kaya Roessler and Karen Sogaard

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Motion Capture System versus Common Force Platform Methodologies for Vertical Jump Analysis

Alexander Neale Eagles, Mark Gregory Leigh Sayers, Matthew Bousson and Dale Ingham Lovell

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Biomechanics and Management of Lumbar Spinal Stenosis Neurodegenerative Disease: Mini-Review

Andrew Montoure, William Curry, Ha S Nguyen, Saman Shabani, Brian D Stemper and Ninh B Doan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effect of the Combination of Physical Therapies on Functional Mobility and Balance for Hemiparetic Patients who had a Cerebrovascular Accident

Olívia da Rocha Mafra, Rauena Souto Diogo Lopes, Ana Paula Barros Barbosa, Maria Andreia Brito Ferreira Leal, Giselle Borges Vieira Pires de Oliveira, Klaus Avelino Santos e Silva, Ludmilla Karen Brandão Lima de Matos and Bruna Andrade Medeiros

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

On Question of Feasibility of Community Based Rehabilitation (CBR) for the Disabled in SAARC Nations: A Journey Away from the Normative Plinth

Dipanwita Ghosh and Tarit K Datta

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Rehabilitation and Physical Therapy before and after Total Knee Arthroplasty: A Literature Review and Unanswered Questions

Alessandro Bistolfi, Anna Maria Federico, Irene Carnino, Cecilia Gaido, Ilaria Da Rold, Ernesta Magistroni, Maria Vittoria Actis, Alessandro Aprato and Giuseppe Massazza

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top