ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 4 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Efficacy of Prisms in Neglect Treatment: A Randomized Single Blind Study

Mancuso Mauro, Capitani Donatella, Ferroni Lucia, Caputo Marina, Bartalini Brunella, Abbruzzese Laura, Pirrotta Fabio, Rossi Giulia, Pacini Maura, Spaccavento Simona, Asnicar Maria, Farinello Carla, Gemignani Paola and Cantagallo Anna

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Rehabilitation Program after Cell Therapy for Treatment of Femoral Head Osteonecrosis: A Narrative Review of Literature

Tomoki Aoyama

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effects of Visual Feedback on Treadmill Walking Speed

Ruthie Muqatach and Seung-Jae Kim

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation (rpMS) in Combination with Muscle Stretch Decreased the Wrist and Finger Flexor Muscle Spasticity in Chronic Patients after CNS Lesion

Werner C, Schrader M, Wernicke S, Bryl B and Hesse S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

ప్రత్యేక సంచిక కథనం

Novel Approaches for Chronic Pain

Areerat Suputtitada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

People with Multiple Sclerosis (MS) Improve in Measures of Health and Function after Participation in a Community-based Exercise Program

Deborah Backus, Blake Burdett, Laura Hawkins and Christine Manella

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Concomitant Use of Neuroprotective Drugs in Neuro Rehabilitation of Multiple Sclerosis

Harika Dasari, Bharath Wootla, Arthur E Warrington and Moses Rodriguez

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Aspects of Isometric Contractions and Static Balance in Women with Symptomatic and Asymptomatic Joint Hypermobility

Mueller Mebes Christine, Luder Gere, Schmid Stefan, Stettler Matthias, Stutz Ursula, Ziswiler Hans-Rudolf and Radlinger Lorenz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Short-Term Hippotherapy on Strength, Sensory-Motor Skills, and Attention in Adult Patients with Neuromuscular Dysfunction

Mark Vaczi, Eszter Kerekes and Zsofia Bogar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Manual Therapies Promote Continence and Mobility in a Patient with Cerebellar Agenesis

Susan Vaughan Kratz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Safety Aspects of Implantable Cardioverter Defibrillators in Patients Participating in Exercise Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis

Ravi R Bajaj, Aviroop Biswas, Sheldon M Singh, Paul I Oh and David A Alter

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top