ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 5 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Aging and Muscle Activity Patterns during Cycling

Kamyar Momeni and Pouran D Faghri

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Benefits of Thoracic Thrust Manipulation when Applied with a Multi-Modal Treatment Approach in Individuals with Mechanical Neck Pain: A Pilot Randomized Trial

Samannaaz S Khoja, David Browder, Daniel Daliman and Sara R Piva

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Bilingual Aphasia - Two Case Reports and Systematic Review

Serafin Rodriguez Palero, Maria Hernandez Manada, Maria Teresa Sanchez Polo and Rosario Barrios Sotillo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Changes of Oral Pathogens in Children with Respiratory Disease

Takafumi Ooka

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Separate Pathways for Automatic and Intentional Visuo-Manual Reach Transformations: New Perspectives for Hemiparesia Rehabilitation Using Moving Objects

Pisella L, Gaveau V, Delporte L, Revol P, Prablanc C, Jacquin-Courtois S, Rode G, Luauté J and Rossetti Y

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

How can the Success Post Cochlear Implant be Measured or Defined in Older Adults? Implications of the International Classification of Functioning Brief Core Set for Hearing Loss

Razan Alfakir, Melissa Hall and Alice Holmes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Remote Monitoring Foot Inserts Used to Enhance Sports Performance through Increased Range of Motion

Brooks KA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparison of in vivo Kinematics in Primary Medial Osteoarthritic and ACL Deficient Knees during a Leg Press

Kei Yoneta, Takeshi Miyaji, Akihiro Yonekura, Takashi Miyamoto, Kenichi Kidera, Hiroyuki Shindo, Scott A Banks, Kenji Hoshi and Kazuyoshi Gamada

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Communicating Hydrocephalus due to Traumatic Lumbar Spine Injury: Case Report and Literature Review

Nikola Dragojlovic, Ryan S Kitagawa, Karl M Schmitt, William Donovan and Argyrios Stampas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Thoracic Level Complete Paraplegia–Walking Performance, Training and Medical Benefits with the PARASTEP FES System

Graupe D and Bazo HAC

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

A Short Introduction to MedicoMusik

Yuki Tanaka and Hiroki Nogawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Nurses' Attitudes towards Older People: Report from a Single Institution Study

Yasemin Kavlak, Selda Yıldız and Ozgur Akin Tug

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Therapeutic Features of Medical Care of Knee Osteoarthritis: A Study of 60 Cases

Dhahri Rim, Metoui Leila, Gharsallah Imène, Boussetta Najah, Laajili Feida, Louzir Bassem, Othmeni Salah, Ksibi Imène, Maaoui Rim and Rahali Hager

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Diagnostic Features and Management Strategy of a Refractory Case of Osteoradionecrosis of the Mandible - A Case Report

Colonel Priya Jeyaraj

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top