ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 5 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Retinal and Balance Changes Based on Concussion History: A Study of Division 1 Football Players

Ben Bixenmann, Kathryn Bigsby, Kimberly A. Hasselfeld, Jane Khoury, Robert E. Mangine, Gail J. Pyne-Geithman and Joseph F. Clark

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Scar Removal, Cell Transplantation, and Locomotor Training- Strategies to Improve Tissue Repair and Functional Recovery in Rat with Chronic Spinal Cord Injury

Shu-xin Zhang, Fengfa Huang, Mary Gates and Eric G. Holmberg

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Reduction in Cortical Activation in the Sensorimotor Cortex during Motor Skill Learning of a Pursuit Rotor Task: A Functional Near-Infrared Spectroscopy Study

Daisuke Hirano, Yuki Seki, Fubiao Huang and Takamichi Taniguchi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Whole Body Gait Function during Stair Ascending and Level Walking in Patients Following Total Knee Arthroplasty

Verena Fenner, Henrik Behrend and Markus S Kuster

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Neuroprosthetics for SCI Bladder Management: The Argument for Direct Bladder Stimulation

James S. Walter, John Wheeler, Larissa Bresler, Scott Sayers and R. Sanjay Singh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Neuropathic Pain in Patients with Spinal Cord Injury

Sevgi Ikbali Afsar, Sacide Nur Saracgil Cosar, Oya Umit Yemisci and Nuri Cetin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Modified Decancellation Posterior Closing-Wedge Osteotomy for Correction of Traumatic Thoracolumbar Kyphotic Deformity: A Cadaveric and Preliminary Clinical Study

Zhang Jian-zheng, Liu Zhi, Han Li, Ren Ji-Xin and Sun Tian-Sheng

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Clinical Perspective on the Need for Psychosocial Care Guidelines in Spinal Cord Injury Rehabilitation

James Middleton, Kathryn Nicholson Perry and Ashley Craig

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Expectations, Worries and Wishes: The Challenges of Returning to Home after Initial Hospital Rehabilitation for Traumatic Spinal Cord Injury

Bodil Bjoernshave Noe, Merete Bjerrum and Sanne Angel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Case-Controlled, Cross-Sectional Evidence that Spinal Cord Injury Associated with Sympathetic Decentralisation may Alter Osteocalcin Signalling

Lynnette M Jones, Michael Legge and Lee Stoner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Family Members’ Perspectives on Patient Participation in Spinal Cord Injury Rehabilitation

Jeanette Lindberg, Margareta Kreuter, Lars-Olof Persson and Charles Taft

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Prospective Study of the Change in Quality of Life in Adults with a Newly Acquired Spinal Cord Injury

Rebecca Guest, Nicholson Perry K, Yvonne Tran, James Middleton and Ashley Craig

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Aerobic Exercise Enabled with Rehabilitation Technology Improves Mobility and Balance of Patients with Parkinson’s Disease: A Quality Assurance Report

Byl N, Byl NN, Kretschmer J, Irina F, Molli B and Maurice G

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Changes in Balance after Rehabilitation Program in Patients with COPD and in Healthy Subjects

Wajdi Mkacher, Zouhair Tabka, Marwa Makki and Yassine Trabelsi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top