ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

వాల్యూమ్ 1, సమస్య 8 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Functional Electrical Stimulation with and without a Wrist-Hand Orthosis on Hand Opening in Individuals with Chronic Hemiparetic Stroke: A Pilot Study

Nicole van Klink, Julius Dewald, Jane Sullivan and Jun Yao

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Dynamometry for the Assessment of Grip, Pinch, and Trunk Strength in Subjects with Chronic Stroke: Reliability and Various Sources of Outcome Values

Christina Danielli Coelho de Morais Faria, Larissa Tavares Aguiar, Eliza Maria Lara, Lucas Araújo Castro e Souza, Júlia Caetano Martins and Luci Fuscaldi Teixeira- Salmela

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Referrals to a Regional Rehabilitation Clinic in South Western New South Wales, Australia

Yuriko Watanabe

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Standardization of Interdisciplinary Clinical Practice and Assessment in Stroke Rehabilitation

Carolyn L Kinney, Megan C Eikenberry, Stephen F Noll, James Tompkins and Joseph Verheijde

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Tipping Point: Perspectives on SCI Rehabilitation Service Gaps in Canada

B Catharine Craven, Christina Balioussis, Molly C Verrier and the E-Scan Investigative Team

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

How Well the ICF Concepts of Functioning, Capacity and Performance are known Amongst the Finnish Specialists in Physical and Rehabilitation Medicine?

Mikhail Saltychev, Katri Laimi and Jaro Karppinen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effect of Tilt Sensor versus Heel Loading on Neuroprosthesis Stimulation Reliability and Timing for Individuals Post-Stroke during Level and Non- Level Treadmill Walking

M. Barbara Silver-Thorn, Michelle B Gallagher and Jason T Long

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor and Calcium Calmodulin-Dependent Protein Kinase are Involved in Endothelin Receptor Expression in Rat Cerebral Artery

Lars Edvinsson, Hilda Ahnstedt, Sajedeh Eftekhari and Roya Waldsee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Use of Cooled Radiofrequency Lateral Branch Neurotomy for the Treatment of Sacroiliac Joint Mediated Low Back Pain: A Large Case Series - Compared with other Techniques

Wolfgang Stelzer, Michael Aiglesberger, Dominik Stelzer and Valentin Stelzer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top