ఇమ్యునోజెనెటిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇమ్యునోజెనెటిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 1 (2019)

పరిశోధన వ్యాసం

Telomerase Activity and Hepsin Gene Expression in Romanian Patients with Prostate Cancer: Preliminary Data

Maruntelu I, Talangescu A, Rotarescu CA, Caragea AM and Constantinescu I

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

MHC Genotyping from Rhesus Macaque Exome Sequences

John R Caskey, Roger W Wiseman, Julie A Karl, David A Baker, Taylor Lee, Robert J Maddox, Muthuswamy Raveendran, R Alan Harris, Jianhong Hu, Donna M Muzny, Jeffrey Rogers and David H O’Connor

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Improved Peptide-MHC Class II Interaction Prediction Through Integration of Eluted Ligand and Peptide Affinity Data

Christian Garde, Ramarathinam H, Emma C Jappe, Morten Nielsen, Jens V Kringelum, Thomas Trolle and Anthony W Purcell

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top