గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం

గైనకాలజీ & ప్రసూతి శాస్త్రం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0932

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Infant Mortality Attributable to Birth Defects in Singletons and Twins in Japan, 1995-2008

Yoko Imaizumi and Kazuo Hayakawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Umbilical Pulsatility Index is Associated with Fetalacidemia in Type 1 Diabetic Pregnancies

Anna Lund Rasmussen and Finn Friis Lauszus

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Adenocarcinoma with Minimal Deviation of the Cervix: What Management?

Al Moubaker H, Errarhay S, Mahmoud S, Saadi H, Bouchikhi C and Banani A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Michigan Birthing Hospital Approach to Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine in an Obstetrical Population

Fariha Hussain, Cristi A Carlton, Courtnay R Londo, Patricia A Vranesich and Bernard Gonik

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Rising Rates of Caesarean Delivery at Mansoura University Hospital: A Reason for Concern

Adel Saad Helal, El Said Abdel-Hady, Ehsan Refaie, Osama Warda, Hosam Goda and Lotfy Sherief Sherief

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Lipoleiomyoma of Uterus: Uncommon Incidental Finding

Sanjay Kumar, Shilpa Garg, Parveen Rana, Sonia Hasija, Sant Prakash Kataria and Rajeev Sen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Abdominal Myomectomy Increases Fertility Outcome

Surekha Machupalli, Edward P Norkus, Trishit K Mukherjee and Kevin D Reilly

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The End of a Triplet Epidemic and Infant Mortality in Japan, 1999-2008

Yoko Imaizumi and Kazuo Hayakawa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Laparoscopic Treatment of Deep Infiltrating Endometriosis Affecting the Rectosigmoid Colon: Nodulectomy or Segmental Resection?

William Kondo, Reitan Ribeiro, Carlos Trippia and Monica Tessmann Zomer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Analysis of 122 Cases of Hysterosalpingography on Women Infertile in Libreville (Gabon)

Sima Ole Boniface, Mayi Tsonga Sosthene, Bang Ntamack Jacque, Ambounda Nathalie and Meye Jean Francois

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top