కీమోథెరపీ: ఓపెన్ యాక్సెస్

కీమోథెరపీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-7700

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 2 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Combination Therapy of Sirolimus and Sorafenibfor Recurrent Hepatocellular Carcinoma after Liver Transplantation

Wontae Cho, Jong Man Kim, Jin Yong Choi, Seung Hwan Lee, Hyung Hwan Moon, Sanghoon Lee, Jae Berm Park, Choon Hyuck David Kwon, Jae-Won Joh, Sung Joo Kim and Suk-Koo Lee

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Amrubicin Monotherapy for Patients with Small-Cell Lung Carcinoma Complicated with Chronic Renal and Chronic Heart Failure

Nobuhiro Takeuchi, Yusuke Nomura, Masato Iida, Kento Yamamoto, Masanori Takada, Tetsuo Maeda, Akihito Otsuka, Hidetoshi Tada, Tadashi Nakamura, Kikuo Ichihara and Kazuyoshi Naba

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Broad Spectrum Anticancer Activity of Pistagremic Acid

Ghias Uddin, Abdur Rauf, Bina Shaheen Siddiqui, Ajmal Khan, Bishnu P Marasini, Abdul Latif and Thomas J Simpson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Pelvic Recurrence of Breast Cancer Presenting as Ovarian Carcinoma: Case Report

Roberto Angioli, Ester Valentina Cafa, Eva Montone, Andrea Miranda, Francesca Linciano, Marta Li Destri, Paolo Gennari, Stella Capriglione and Francesco Plotti

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Psychological Problems in Breast Cancer Patients: A Review

Anila Ambar Malik and Tayyeba Kiran

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top