జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ & ఫుడ్ సైన్సెస్

జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ & ఫుడ్ సైన్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9600

నైరూప్య

Fatty Acid Composition in Long-eyed Swimming Crab Podophthalmus vigil (Fabricius)

Soundarapandian P, Varadharajan D, Jaganathan K and Ravichandran S

Three saturated fatty acids were reported in the present study (Palmitic acid, Margaric acid and Stearic acid). All three saturated fatty acids were uniformly shown higher values in females followed by berried females and males. Among three fatty acids, stearic acid contribution was maximum followed by margaric and palmitic acids. Only one monounsaturated fatty acid (Oleic Acid) and two polyunsaturated fatty acids (Omega-6 and Omeg-3 fatty acids) were recorded in P. vigil. The linolenic and Alpha linolenic acids were abundant in females followed by berried females and males. The total contributions of unsaturated fatty acids were maximum than saturated fatty acids. From the present study it is confirm that P. vigil had rich amount of unsaturated fatty acids which control many heart related diseases. Further, females contain maximum amount of unsaturated fatty acids than males. So, in order of preference, females are standing first that followed by males for consumption.

Top