ట్రాన్స్క్రిప్టోమిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ట్రాన్స్క్రిప్టోమిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-8936

రచయితల కోసం సూచనలు

ట్రాన్స్‌క్రిప్టోమిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్ (TOA) అనేది ట్రాన్స్‌క్రిపోట్మే వంటి వైద్య శాస్త్రానికి సంబంధించిన అన్ని రంగాలలో ఆర్టికల్స్ యొక్క అర్ధ-వార్షిక ప్రచురణను అందిస్తుంది , TOA ప్రాముఖ్యత మరియు శాస్త్రీయ నైపుణ్యం యొక్క సాధారణ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ల సమర్పణను స్వాగతించింది. అంగీకారం పొందిన దాదాపు ఒక నెల తర్వాత పేపర్లు ప్రచురించబడతాయి.

పబ్లిషర్ ఇంటర్నేషనల్ లింకింగ్ అసోసియేషన్ సభ్యుడిగా, PILA, ట్రాన్స్‌క్రిప్టోమిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్ (లాంగ్‌డమ్ పబ్లిషింగ్) క్రియేటివ్ కామన్స్ అట్రిబ్యూషన్ లైసెన్స్ మరియు స్కాలర్స్ ఓపెన్ యాక్సెస్ పబ్లిషింగ్ విధానాలను అనుసరిస్తుంది.

ఆన్‌లైన్ సమర్పణ సిస్టమ్‌లో మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ను సమర్పించండి లేదా manuscripts@longdom.org  వద్ద సంపాదకీయ కార్యాలయానికి ఇ-మెయిల్ అటాచ్‌మెంట్‌గా పంపండి  

మాన్యుస్క్రిప్ట్ నంబర్ 72 గంటలలోపు సంబంధిత రచయితకు ఇ-మెయిల్ చేయబడుతుంది.

NIH ఆదేశానికి సంబంధించి లాంగ్‌డమ్ పబ్లిషింగ్ విధానం

లాంగ్‌డమ్ పబ్లిషింగ్ ప్రచురణ అయిన వెంటనే NIH గ్రాంట్-హోల్డర్‌ల ద్వారా ప్రచురించబడిన వ్యాసాల సంస్కరణను పబ్‌మెడ్ సెంట్రల్‌లో పోస్ట్ చేయడం ద్వారా రచయితలకు మద్దతు ఇస్తుంది.

సంపాదకీయ విధానాలు మరియు ప్రక్రియ

The Transcriptomics: Open Access Journal follows a progressive Editorial Policy that encourages researchers to submit the original research, reviews and editorial observations as articles, well supported by tables and graphic representation.

Article Processing Charges (APC)

ట్రాన్స్క్రిప్టోమిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్ is organized by లాంగ్‌డమ్ పబ్లిషింగ్, a self supporting organization and does not receive funding from any institution/government. Hence, the operation of the Journal is solely financed by the handling fees received from authors and some academic/corporate sponsors. The handling fees are required to meet maintenance of the journal. Being an Open Access Journal, Journal of ట్రాన్స్క్రిప్టోమిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్ does not receive payment for subscription, as the articles are freely accessible over the internet. Authors of articles are required to pay a fair handling fee for processing their articles. However, there are no submission charges. Authors are required to make payment only after their manuscript has been accepted for publication.

The basic article processing fee or manuscript handling cost is as per the price mentioned above on the other hand it may vary based on the extensive editing, colored effects, complex equations, extra elongation of number of pages of the article, etc.

.

Average Article prorcessing time (APT) is 50 days

Fast Editorial Review Process

ట్రాన్స్క్రిప్టోమిక్స్: ఓపెన్ యాక్సెస్ is participating in the Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) with an additional prepayment of $99 apart from the regular article processing fee. Fast Editorial Execution and Review Process is a special service for the article that enables it to get a faster response in the pre-review stage from the handling editor as well as a review from the reviewer. An author can get a faster response of pre-review maximum in 3 days since submission, and a review process by the reviewer maximum in 5 days, followed by revision/publication in 2 days. If the article gets notified for revision by the handling editor, then it will take another 5 days for external review by the previous reviewer or alternative reviewer.

Acceptance of manuscripts is driven entirely by handling editorial team considerations and independent peer-review, ensuring the highest standards are maintained no matter the route to regular peer-reviewed publication or a fast editorial review process. The handling editor and the article contributor are responsible for adhering to scientific standards. The article FEE-Review process of $99 will not be refunded even if the article is rejected or withdrawn for publication.

The corresponding author or institution/organization is responsible for making the manuscript FEE-Review Process payment. The additional FEE-Review Process payment covers the fast review processing and quick editorial decisions, and regular article publication covers the preparation in various formats for online publication, securing full-text inclusion in a number of permanent archives like HTML, XML, and PDF, and feeding to different indexing agencies.

Submission of an Article

In order to reduce delays, authors should assure that the level, length and format of a manuscript submission conform to requirements at the submission and each revision stage. Submitted articles should have a summary/abstract, separate from the main text, of up to 300 words. This summary does not include references, numbers, abbreviations or measurements unless essential. The summary should provide a basic-level introduction to the field; a brief account of the background and principle of the work; a statement of the main conclusions; and 2-3 sentences that place the main findings into a general context. The text may contain a few short subheadings of no more than 40 characters each.

Formats for లాంగ్‌డమ్ పబ్లిషింగ్ Contributions: లాంగ్‌డమ్ పబ్లిషింగ్ accepts the following: original articles, reviews, abstracts, addendums, announcements, article-commentaries, book reviews, rapid communications, letters to the editor, annual meeting abstracts, conference proceedings, calendars, case-reports, corrections, discussions, meeting-reports, news, obituaries, orations, product reviews, hypotheses and analyses.

Cover Letter: All submissionsshould be accompanied by a 500 words or less cover letter briefly stating the significance of the research, agreement of authors for publication, number of figures and tables, supporting manuscripts, and supplementary information.

Also, include current telephone and fax numbers, as well as postal and E-mail address of corresponding author to maintain communication.

Article Preparation Guidelines

Manuscript title: The title should be limited to 25 words or less and should not contain abbreviations. The title should be a brief phrase describing the contents of the paper.

Author Information: Complete names and affiliation of all authors, including contact details of corresponding author (Telephone, Fax and E-mail address).

Abstract: The abstract should be informative and completely self-explanatory, briefly present the topic, state the scope of the experiments, indicate significant data, and point out major findings and conclusions. The abstract should summarize the manuscript content in 300 words or less. Standard nomenclature should be used and abbreviations should be avoided. The preferable format should accommodate a description of the study background, methods, results and conclusion. Following the abstract, a list of keywords (3-10) and abbreviations should be included.

Text:

Introduction: The introduction should set the tone of the paper by providing a clear statement of the study, the relevant literature on the study subject and the proposed approach or solution. The introduction should be general enough to attract a reader’s attention from a broad range of scientific disciplines.

Materials and Methods: This section should provide a complete overview of the design of the study. Detailed descriptions of materials or participants, comparisons, interventions and types of analysis should be mentioned. However, only new procedures should be described in detail; previously published procedures should be cited and important modifications of published procedures should be mentioned briefly. Capitalize trade names and include the manufacturer's name and address.

Results: The results section should provide complete details of the experiment that are required to support the conclusion of the study. The results should be written in the past tense when describing findings in the authors'experiments. Previously published findings should be written in the present tense. Results and discussion may be combined or in a separate section. Speculation and detailed interpretation of data should not be included in the results but should be put into the discussion section.

Acknowledgement: This section includes acknowledgment of people, grant details, funds, etc.

Note: If an author fails to submit his/her work as per the above instructions, they are pleased to maintain clear titles namely headings, subheading.

References:

Only published or accepted manuscripts should be included in the reference list. Meetings abstracts, conference talks, or papers that have been submitted but not yet accepted should not be cited. All personal communications should be supported by a letter from the relevant authors.

OMICS uses the numbered citation (citation-sequence) method. References are listed and numbered in the order that they appear in the text. In the text, citations should be indicated by the reference number in brackets. Multiple citations within a single set of brackets should be separated by commas. When there are three or more sequential citations, they should be given as a range. Example: "... now enable biologists to simultaneously monitor the expression of thousands of genes in a single experiment [1,5-7,28]". Make sure the parts of the manuscript are in the correct order for the relevant journal before ordering the citations. Figure captions and tables should be at the end of the manuscript.

Authors are requested to provide at least one online link for each reference as following (preferably PubMed).

Because all references will be linked electronically as much as possible to the papers they cite, proper formatting of the references is crucial. Please use the following style for the reference list:

Examples:

Published Papers:

  1. Laemmli UK (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature 227: 680-685.
  2. Brusic V, Rudy G, Honeyman G, Hammer J, Harrison L (1998) Prediction of MHC class II- binding peptides using an evolutionary algorithm and artificial neural network. Bioinformatics 14: 121-130.
  3. Doroshenko V, Airich L, Vitushkina M, Kolokolova A, Livshits V, et al. (2007) YddG from Escherichia coli promotes export of aromatic amino acids. FEMS Microbiol Lett 275: 312-318.

Note: Please list the first five authors and then add "et al." if there are additional authors.

 

Electronic Journal Articles Entrez Programming Utilities

  1. National Library of Medicine

Books:

  1. Baggot JD (1999) Principles of drug disposition in domestic animals: The basis of Veterinary Clinical Pharmacology. (1stedn), W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toranto.
  2. Zhang Z (2006) Bioinformatics tools for differential analysis of proteomic expression profiling data from clinical samples. Taylor & Francis CRC Press.

Conferences:

  1. Hofmann T (1999) The Cluster-Abstraction Model: unsupervised learning of topic hierarchies from text data. Proceedings of the International Joint Conference on Artificial Intelligence.

Tables:

These should be used at a minimum and designed as simple as possible. We strongly encourage authors to submit tables as .doc format. Tables are to be typed double-spaced throughout, including headings and footnotes. Each table should be on a separate page, numbered consecutively in Arabic numerals and supplied with a heading and a legend. Tables should be self-explanatory without reference to the text. Preferably, the details of the methods used in the experiments should be described in the legend instead of in the text. The same data should not be presented in both table and graph form or repeated in the text. Cells can be copied from an Excel spreadsheet and pasted into a word document, but Excel files should not be embedded as objects.

Note: If the submission is in PDF format, the author is requested to retain the same in .doc format in order to aid in completion of process successfully.

Figures:

The preferred file formats for photographic images are .doc, TIFF and JPEG. If you have created images with separate components on different layers, please send us the Photoshop files.

All images must be at or above intended display size, with the following image resolutions: Line Art 800 dpi, Combination (Line Art + Halftone) 600 dpi, Halftone 300 dpi. See the Image quality specifications chart for details. Image files also must be cropped as close to the actual image as possible.

Use Arabic numerals to designate figures and upper case letters for their parts (Figure 1). Begin each legend with a title and include sufficient description so that the figure is understandable without reading the text of the manuscript. Information given in legends should not be repeated in the text.

Figure legends: These should be typed in numerical order on a separate sheet

Tables and Equations as Graphics:

If equations cannot be encoded in MathML, submit them in TIFF or EPS format as discrete files (i.e., a file containing only the data for one equation). Only when tables cannot be encoded as XML/SGML can they be submitted as graphics. If this method is used, it is critical that the font size in all equations and tables is consistent and legible throughout all submissions.

Supplementary Information:

Discrete items of the Supplementary Information (for example, figures, tables) referred to at an appropriate point in the main text of the paper.

Summary diagram/figure included as part of the Supplementary Information (optional).

All Supplementary Information is supplied as a single PDF file, where possible. File size within the permitted limits for Supplementary Information. Images should be a maximum size of 640 x 480 pixels (9 x 6.8 inches at 72 pixels per inch).

Proofs and Reprints:

Electronic proofs will be sent as an e-mail attachment to the corresponding author as a PDF file. Page proofs are considered to be the final version of the manuscript. With the exception of typographical or minor clerical errors, no changes will be made in the manuscript at the proof stage. Authors will have free electronic access to the full text (HTML, PDF and XML) of the article. Authors can freely download the PDF file from which they can print unlimited copies of their articles.

Copyright:

Submission of a manuscript implies that the work described has not been published before (except in the form of an abstract or as part of a published lecture, or thesis) and that it is not under consideration for publication elsewhere.

లాంగ్‌డమ్ పబ్లిషింగ్ ద్వారా ప్రచురించబడిన అన్ని రచనలు క్రియేటివ్ కామన్స్ అట్రిబ్యూషన్ లైసెన్స్ నిబంధనల క్రింద ఉన్నాయి. ఇది అసలు పని మరియు మూలాన్ని సముచితంగా ఉదహరించినట్లయితే ఎవరైనా కాపీ చేయడానికి, పంపిణీ చేయడానికి, ప్రసారం చేయడానికి మరియు పనిని స్వీకరించడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఉపసంహరణ విధానం:

కాలానుగుణంగా, ఒక రచయిత మాన్యుస్క్రిప్ట్‌ను సమర్పించిన తర్వాత దానిని ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మనసు మార్చుకోవడం రచయిత హక్కు. మరియు రచయితకు ఎలాంటి ఛార్జీ లేకుండా కథనాన్ని ఉపసంహరించుకోవచ్చు - అది మొదట సమర్పించిన 7 రోజులలోపు ఉపసంహరించుకున్నంత కాలం. రచయిత/ఆమె 7 రోజుల తర్వాత ఉపసంహరించుకోవాలనుకుంటే పూర్తి ప్రాసెసింగ్ రుసుమును చెల్లించాలి.

Top