ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

శస్త్రచికిత్స పునరావాసం

పరిశోధన వ్యాసం

Rehabilitation Procedures Aimed at Decreasing Motor Symptoms in Parkinson?s Disease

Cholewa Joanna

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of Musculoskeletal Pain in Adults with Developmental Disabilities

Ravi Patel, Samuel K. Chu and Brett Gerstman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Does EuroSCORE Predict intensity of Postoperative Care and Rehabilitation Parameters? A Prospective Evaluation

Volkhard Gober, Uta Fah, Dorothee Keller, Hugo Saner, Thierry P. Carrel and Lars Englberger

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Split Anterior Tibialis Tendon Transfer (Splatt) and Achilles Tendon Lengthening for The Correction of The Varus Foot after Stroke a Prospective Longitudinal Study

Thierry Deltombe, Philippe Decloedt, Jacques Jamart, Delphine Costa, Pauline Leboul and Thierry Gustin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Efficacy of Microperimetric Biofeedback after Retinal Detachment

Enzo Maria Vingolo, Francesca Verboschi, Daniela Domanico, Serena Fragiotta and Leopoldo Spadea

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Importance of Orientation in Evaluating Recovery in Pediatric Traumatic Brain Injury

Gillian Hotz, Elena Plante, Nancy Helm-Estabrooks and Nickola Wolf Nelson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Association between Lateral Epicondylalgia and Upper Extremity Anthropometric Measurements: A Case Control Study

Valentin C. Dones, Karen Grimmer-Somers, Steven Milanese and Alvin P. Atlas, MSPT

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Variations in Delivery and Exercise Content of Physical Therapy Rehabilitation Following Total Knee Replacement Surgery: A Cross-Sectional Observation Study

Carol A. Oatis, Wenjun Li, Jessica M. DiRusso, Mindy J. Hoover, Katherine K. Johnston, Monika K. Butz, Amy L. Phillips, Kimberly M. Nanovic, Elizabeth C. Cummings, Milagros C. Rosal, David C. Ayers and Patricia D. Franklin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Postoperative Rehabilitation of Patients with Shoulder Arthroplasty ? A Review on the Standard of Care

Kraus M, Krischak G and Tepohl L

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top