జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సెల్ సైన్స్ & థెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2157-7013

రేడియోథెరపీ

పరిశోధన వ్యాసం

The Impact of Immediate Breast Reconstruction on the Technical Delivery of Postmastectomy Radiotherapy

Hany Mohammed Abdel Aziz, Atef Youssef Reyad, Tarek Hussein Kamel, Ahmed Hassan Abdel Aziz and Amit Bahl

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Role of Surgery in the Treatment of Radiation-Induced Sarcomas of the Head and Neck

Gregory SK Lau, Jimmy YW Chan and William I Wei

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relationship between TSH Level and Effective Half-life of I-131 in Differentiated Thyroid Cancer Patients

John E. Ejeh and Kayode S. Adedapo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Retention of Iodine-131 In Differentiated Thyroid Cancer Patients: Comparison of Total Thyroidectomy and Non Total Thyroidectomy

John E. Ejeh and Kayode S. Adedapo

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Progression of Nodular Lymphocyte-Predominant Hodgkin’s Lymphoma to a High-Grade Lymphoma

Riley JM, Jenrette JM, Gordon L, Milligan L, Zauls AJ and Stuart RK

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top