ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్

ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసిన్ & రిహాబిలిటేషన్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2329-9096

3వ ప్రపంచ ఫిజికల్ మెడిసిన్ మరియు రిహాబిలిటేషన్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రొసీడింగ్స్

సంపాదకీయ గమనిక

3rd World Physical Medicine and Rehabilitation Webinar June 18-19, 2020

Elizabeth G. NeSmith

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Lungs of the Future? Physical Therapy Outcomes Pre and Post Ex Vivo Lung Perfusion Transplantation

Caitlyn Anderson

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

What are the factors influencing referral to rehabilitation services for children and adolescents with a moderate to severe acquired brain injury

Molly Clark

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Clinical considerations and outcomes of a patient with Hermansky-Pudlak syndrome pulmonary fibrosis status post lung transplantation in inpatient pulmonary rehabilitation

Sharon Matos

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Relation between near point of convergence and postural stability in subjects with nonspecific cervical pain

Tamer Mohsen, Weal S. Shendy, Amina Awad, Ayman Salah

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Transligual neurostimulation (TLNS): the toolbox for neurorehabilitation

Yuri Danilov, Evgeniy Bugorsky

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

To analyze the effect of phase II cardiac rehabilitation on body mass index, body fat percentage and quality of life for obese and non-obese patients with coronary artery bypass grafting.

Binesh Asokan P

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Transforming lives in India by providing high-tech yet affordable robotic rehabiliation for neurological diseases.

Abha Agrawal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Practices, knowledge and attitudes towards physical exercise among females above 21 years in Sharjah

Omar Tayseer Al ali

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

A survey of physical activity levels among male traumatic lower limb amputees

Joseph S Olivelle, Arun G Olivelle

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Concurrent validity and inter-rater reliability of 3 meter walk test for measuring

Prakriti Khatri

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Progress of telerehabilitation after application of machine learning for patients with injuries of the lower extremities

Andriy J. Hospodarskyy, Andriy I. Tsvyakh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Sensorimotor telerehabilitation in times of CoViD-19

Toni Muffel

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

నైరూప్య

Strategies on Dealing with Non- Compliant Patients with Chronic Pain: An Applied Behavioral Analysis Approach on Fear Avoidance

Jihan Amr Hussein El Sokkary

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top