జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి

జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2169-0111

జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్‌లో జీన్ టార్గెటింగ్

పరిశోధన వ్యాసం

Design and Analysis of Ensemble Classifier for Gene Expression Data of Cancer

Nianfeng Song, Kun Wang, Menglu Xu, Xiaolu Xie, Gan Chen and Ying Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Genetic Counselling, Pharmacogenetics and Gene Therapy: The Paving- Stones Leading to Brighter Futures

Amin Saleh Halum and Muhammad Tahir M Bhinder

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Genetic Engineering: A Hope for Tomorrow

Tarek Hamed Attia and Maysaa Abdallah Saeed

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

RAPD Analysis of DNA Isolated from Turmeric Rhizomes Collected from Northeast India

Rimi Paul, Bhau BS, Zaman K and Sharma HK

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

దృక్కోణ వ్యాసం

Optimized Protocol is the Key for Clinical Use of Stem Cell Therapy in Stroke

Mohammad Hossein Khorraminejad Shirazi and Seyed Mojtaba Hosseini

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Phylogeography of the Bamboo Locust Ceracris kiangsu (Acrididae: Ceracrinae) Based on Mitochondrial ND2 Sequences

Guo-Fang Jiang, Na-Na Liu, Xiao-Dong Li and Jun-Ying Lan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిత్రం

Stable Stretched Suspended DNA Molecules

Manola Moretti, Tania Limongi, Monica Marini, Francesco Gentile, Andrea Giugni, Bruno Torre, Marco Allione, Luca Tirinato, Gobind Das, Gerardo Perozziello, Patrizio Candeloro and Enzo di Fabrizio

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Overview of Xerodermatic Pigmentsum Mutations, Prognosis, and Treatment

Satyajit Patra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Hybrid Fast WOC (wavelet Otsu curvelet) Algorithm for Stem Cell Image Segmentation

Nathiya R and Sivaradje G

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top