జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి

జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2169-0111

జన్యు సవరణ మరియు దాని ఉపయోగాలు

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Genomics 2019: Quantitative gene and environment interactions in Freshwater Prawns, Macrobrachium rosenbergii from laboratory to farm management

Tahereh Alinejad

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Genomics 2019: Oncogene addiction and pancreatic ductal adenocarcinoma: where is the way to cure

Tonggang Qi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Genomics 2019: Transcriptome Analysis of HPV-Induced Warts and Healthy Skin in Humans: An Exploratory Study

Laith N. Al-Eitan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Genomics 2019: Thermal adaptation of yamame (Oncorhynchus masou) in normal condition after undergoing heat stress

Waraporn Kraitavin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Genomics 2019: Transgenic Mice Brain Imaging Studies of Alzheimer

Chen Jenn-Tzong

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Editorial Note on Advancements in Genetic Engineering

Chen Jenn

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top