ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్

ఇంటర్నల్ మెడిసిన్: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-8048

అథెరోస్క్లెరోసిస్

పరిశోధన వ్యాసం

Predictive Value of Circulating Vascular Endothelial Growth Factor-1 in Arterial Hypertension Patients

Berezin AE and Lisovaya OA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Advanced Glycation End Products Promote Pro-Atherogenic Changes in Cholesterol Transport: A Possible Mechanism for Cardiovascular Risk in Diabetes

Iryna Voloshyna, Jose Gamez-Godoy, Michael J. Littlefield1, Joshua De Leon, Mariano Castro-Magana and Allison B. Reiss

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Hunting the Risk NPY and ACE Polymorphisms as Predictors of Cardiovascular Diseases: Case Report and Review of the Literature

Vincenza Rita Lo Vasco, Rita Businaro, Francesco Massoni, Giovanni Borghini, Mariangela Corsi, Claudio Simeone and Serafino Ricci

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

midcab-facilitates-combined-curative-treatment-in-the-high-risk-patient.pdf

Winkler Bernhard, Zappe Bjorn, Ludovic Melly, Bremerich Jens, Grapow Martin, Eckstein Friedrich and Reuthebuch Oliver

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Exercise and Atherosclerotic Cardiovascular Disease

J Kelly Smith

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

New Concepts in the Diagnosis and Non-Surgical Treatment of Cardiovascular Disease

Mark C Houston

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top