జర్నల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్ అండ్ ఫుడ్ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్స్ అండ్ ఫుడ్ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2593-9173

Organometallic Chemistry

Organometallic chemistry is the study of organometallic compounds, chemical compounds containing at least one chemical bond between a carbon atom of an organic molecule and a metal, including alkaline, alkaline earth, and transition metals, and sometimes broadened to include metalloids like boron, silicon, and tin, as well.


Organometallic reaction, Organometallic Compounds

Top