అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 6, సమస్య 4 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Antiscorpion Venom Activity of an Aromatic Compound having Carbohydrate Moiety Isolated from Hemidesmus indicus (Anantamul) Root Extract in Experimental Animal Models

Antony Gomes*, Rinku Das, Sourav Ghosh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Hepatoprotective Efficacy of Gold Nanoparticle Synthesized by Green Method Using Trigonella Foenum-Graecum Seed Extract

Sourav Ghosh, Antony Gomes*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Echocardiographic Characteristics of Nigerian Children with Adenoidal Hypertrophy: A Multicenter Study

Adeola Barakat Animasahun*, Motunrayo O Adekunle, Henry Olusegun Gbelee, Olisamedua Fidelis Njokanma

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Antibacterial Activity of Mimusops Elengi Leaf, Seed and Bark Extracts Alone and in Combination with Antibiotics against Human Pathogenic Bacteria

Shyamapada Mandal*, Bijayanta Sircar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Exploration of Antibacterial and Antioxidative Property of Two Natural Honey Samples from Malda District, India

Shyamapada Mandal*, Surajit Roy, Manisha Mandal, Nishith Kumar Pal, Malay Kr Das, Debashis Halder, Bijayanta Sircar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Plasmid Mediated Antibiotic and Heavy Metal Co-Resistance in Bacterial Isolates from Mahananda River Water (Malda, India)

Shyamapada Mandal*, Saumendra Nath Das, Manisha Mandal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Syphilis and Miscarriage: A Study of 879,831 Pregnant Women in Brazil

Carlos Augusto de Oliveira Botelho*, Benigno Alberto Moraes da Rocha, Carlos Augusto de Oliveira Botelho Júnior, Genato Renato Alvaro, Fernando Saab, Luciana de Oliveira Botelho, Luciana de Oliveira and Rivaldo Venâncio Cunha

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Regulatory Aspect of Pre-clinical Studies for Regenerative Medicine

Hanayuki Okura and Akifumi Matsuyama*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Dental Bacterial DNA are Present in the Amniotic Cavity of Healthy Pregnant Women at Term

Quinlivan Julie*, Vytla Sushma and Mendz George

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Vascular Aging: Implications for Cardiovascular Disease and Therapy

Yohannes T Ghebre*, Eduard Yakubov, Wing Tak Wong, Prasanna Krishnamurthy, Nazish Sayed, Andrew G Sikora and Mark D Bonnen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Human Papilloma Virus (HPV) Vaccines: Scope and Implications

Roshan Kumar Singh, Sandeep Satapathy* and Abhilasha Singh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top