అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 4 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

Landscape and Targeting of the Angpt-Tie System in Current Anticancer Therapy

LYu Sun* and Boyi Zhang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Activation of Mitochondrial Apoptosis and Regulation of Ceramide Signalling by COX-2 Inhibitors in Colon Cancer

SN Sanyal*, Shelly Jain, Preety Ghanghas and Chandan Rana

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Gecko Skin Extract Induce Cytotoxicity and Apoptosis in Human Breast Cancer Cell Line

Tanmoy Bhowmik, Dilip Muhuri, Ajay Kumar Biswas, Aparna Gomes and Antony Gomes*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Relevant Role of Di-Fucosylated Ley Antigen in the Outcome of Locally Advanced Cervical Squamous Cell Carcinoma Patients Treated with Cisplatin Regimen

Zwenger AO*, Leone J, Perez JE, Dominguez ME, Iturbe J, Leone JP, Mac Donnell MC, Grosman G, Vallejo CT and Leone BA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Characterization of Phenotype and Genotype of Biofield Treated Enterobacter aerogenes

Snehasis Jana*, Mahendra Kumar Trivedi, Alice Branton, Dahryn Trivedi, Gopal Nayak and Mayank Gangwar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top