అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 2 (2012)

పరిశోధన వ్యాసం

Clinical and Prognostic Significance of R282W p53 Gene Mutation in North India Patients with Non Small Cell Lung Cancer

Jamsheed Javid, M.Masroor, AB Rashid Mir, Imtiyaz Ahamad, Shazia Farooq, Prasant Yadav, Mariyam Zuberi, Sameer Goru, Sheikh shanawaz, P.C Ray, Anant Mohan, Ajaz Ah Bhat, Tanvir S. Khatlani and Alpana Saxena*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Subatomic Medicine and the Atomic Theory of Disease

Sonia T. Orcutt, Thao Nguyen, Theresa R. Harring, Jedrzej Wosik, Alex Chang, Percy Lee, Michael Steinberg, Lisa Bodei Giovanni Paganelli, James S. Tomlinson and Charles Brunicardi F*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Quantitative and Sensitive Detection of Cancer Genome Amplifications from Formalin Fixed Paraffin Embedded Tumors with Droplet Digital PCR

Lincoln Nadauld, John F Regan, Laura Miotke, Reet K Pai, Teri A Longacre, Shirley S Kwok, Serge Saxonov, James M Ford1 and Hanlee P Ji*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Impact of Methotrexate and Leucovorin on Hormonal Regulated Enzymes of Carbohydrate Metabolism in Accessory Reproductive Tissues of Ovariectomized Rats

Sritulasi Karri* and Vanithakumari G

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Novel Technologies and Future Perspectives of Drug-Eluting Stent

Kohei Wakabayashi, Rajbabu Pakala, Michael Mahmoudi, Takuya Watanabe, Hiroyoshi Mori, Yoshitaka Iso and Hiroshi Suzuki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Insights into Pathogenesis of Takayasu’s Arteritis

Jason M Springer and Gary S Hoffman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top