అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2012)

పరిశోధన వ్యాసం

CD8+ T Cells Are Compromised In Human Pancreatic Cancer

Xianjun Yu, Shunrong Ji, Jin Xu, Wantong Yao, Bin Qu, Wenwei Zhu, Wenyan Xu, Bo Zhang and Yongfeng Xu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Meningial Hemangiopericytoma

Belkralladi H, Merad Z, Kadri A, Tehami B, Kadi K and Tou A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Roles of Endoplasmic Reticulum Stress in Neurodegenerative Diseases

Soshi Kanemoto and Hansen Wang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Stem/Progenitor-Cell-Based Approach for Restenosis after Percutaneous Coronary Intervention: Application of Bone Marrow Progenitors and Future Perspectives

Yoshitaka Iso, Takuya Watanabe, Makoto Shoji and Hiroshi Suzuki

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Caveolin-1 Deficiency Signaling Novel Mechanisms of Pulmonary Hypertension

Khiem Tran and You-Yang Zhao

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Reprogrammed Cellular Metabolism and O -GlcNAc Modification in Cancer

Suresh Mishra

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Regulation of Cell Signaling and Function by Endothelial Caveolins: Implications in Disease

Grzegorz Sowa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top