అనువాద వైద్యం

అనువాద వైద్యం
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-1025

వాల్యూమ్ 10, సమస్య 2 (2020)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Translational Medicine 2015: Usage of engineered mesenchymal stem cells in contradiction of cancers - Isabelle De Waziers - Paris Descartes University

Isabelle De Waziers

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Euro Case Reports 2020: Unusual presentation of coronary artery obstruction at the emergency room - Ana Carolina Lima - Hospital Beneficiencia Portuguesa

Ana Carolina Lima

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Translational Medicine 2015: Survivin siRNA nano particles are capable of inhibiting cancer cell growth both in vitro and in vivo - Suoqin Tang - PLA General Hospital

Suoqin Tang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

A Randomised Review on Nanotechnology and Nanosuspensions

Munnuri Ajay kumar

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Pharmacogenetic, pharmacogenomics and translational medicine

Swapna sree

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Translational Medicine 2015: Subdivisions of regulatory T cells and their characters in allergy - Huiyun Zhang - Liaoning Medical University Huiyun Zhang

Huiyun Zhang

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Euro Case Reports 2020: Necrotizing enterocolitis in a patient post Roux-En-Y Gastric Bypass - Benjamin Schapira - University College London

Benjamin Schapira

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top