ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 2 (2013)

పరిశోధన వ్యాసం

Development of a Workshop on “Optimizing Learning in Orthopaedic Surgery”

Veronica M R Wadey, William Kraemer and Douglas Archibald

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Antinociceptive, Sedative and Muscle Relaxants Activity of Caralluma tuberculata N E Brown

Abdur Rauf, Naveed Muhammad, Barkatullah, Haroon Khan, Hira Fatima Abbas, Ajmal Khan, Mohammad Arfan and Ghias Uddin

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Relative Sensitivity, Specificity and Perceived Exertion of Some Provocative Tests in the Mechanical Diagnosis of Sacro-Iliac Joint Dysfunction among Patients with Low Back Pain

Michael O Egwu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Early Loosening after Total Knee Arthroplasty with Minimal Incision Surgery: A Report of Two Cases and A Review of the Literature

Katsumasa Tei, Seiji Kubo, Nao Shibanuma, Tomoyuki Matsumoto, Kiyonori Mizuno, Kotaro Nishida, Toshihiro Akisue, Hiroomi Tateishi, Masahiro Kurosaka and Ryosuke Kuroda

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Clicking of a Total Hip Arthroplasty due to Posterior Impingement: An Unusual Situation and Review of the Literature about Common Noises in Total Hip Arthroplasties

Massazza G, Ravera L, Giordano A, Drocco L, Lagalla F, Graziano E, Galetto F, Collo G and Bistolfi A

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Transfusion after Intramedullary Nailing of Hip Fractures

Guy S P, Sehjal R, Ulhaq MI and Shaw D L

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

A Case Report: A Cementless Total Hip Arthroplasty in A Patient with Alkaptonuria

Dagnino A., Ursino N, De Simone AM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Trunk Muscle Strength in Patient with Low Back Pain

Yuichiro MINAMI and Shinichi DAIKUYA

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top