ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

నైరూప్య

Antinociceptive, Sedative and Muscle Relaxants Activity of Caralluma tuberculata N E Brown

Abdur Rauf, Naveed Muhammad, Barkatullah, Haroon Khan, Hira Fatima Abbas, Ajmal Khan, Mohammad Arfan and Ghias Uddin

The current study was designed to assess the preliminary antinociceptive, sedative and muscle relaxants activates of crude extract and various solvent fractions of Caralluma tuberculata using established in-vivo protocols. The results illustrated significant (P<0.05) antinociceptive activity of extract/fractions of the plant in a dose dependent manner (50 and 100 mg/kg i.p.). When studied in open field test, the extracts and fractions of the plant demonstrated significant (P<0.05) sedative effect. Similarly, the extracts and fractions had (P<0.05) muscle relaxant effect on traction test. However, hexane was the only fraction which did not exhibit significant activity in either of the tests. The current investigation, suggest that Caralluma tuberculata contain potential molecules with antinociceptive, seadtive and muscle relaxant activities.

Top