మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ & ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్

మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ & ప్యూరిఫికేషన్ టెక్నిక్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2469-9861

వాల్యూమ్ 2, సమస్య 1 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Deep-UV Laser Ablation Technology [213 nm] Coupled with Plasma Quadrupole Mass Spectrometry for Rapid Determination of Nickel/ Vanadium Ratios in Asphaltenes

Pillay AE, Elhameed AA, Nunn R and Stephen S

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Comparative Analysis of Lipid Extracts and Imaging Mass Spectrometry for Evaluating Cerebral White Matter Biochemical Pathology in an Experimental Second-Hand Cigarette Smoke Exposure Model

Alexander Krotow, Emine B Yalcin, Jared Kay and Suzanne M de la Monte

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Tobacco Smoke-Induced Alterations in Hepatic Lipid Profiles Demonstrated by Imaging Mass Spectrometry

Suzanne M de la Monte, Ming Tong, Kavin Nunez, Emine Yalcin, Jared Kay, Amit R Agarwal and Enrique Cadenas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Adding Analytical Metrics to the Production and Aging of Whiskey Using a Protein Sensor Assay

Timothy Hamerly and Brian Bothner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Qualitative and Quantitative Analysis of Dan-Deng-Tong-Nao Capsules by HPLC-DAD-MS/MS

Yunliang Zheng, Xingjiang Hu, Meihua Lin, You Zhai, Lihua Wu and Jianzhong Shen-Tu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top