జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి

జన్యు ఇంజనీరింగ్‌లో పురోగతి
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2169-0111

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 1 (2016)

పరిశోధన వ్యాసం

Sudanese Individuals with Special Need

Sarra Nasr Mahmoud and Amal Hussein Abuaffan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Knowledge and Practice of Mothers in Relation to Dental Health of Pre- School Children

Hiba S. Abduljalil and Amal H. Abuaffan

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిత్రం

Inhibition of Bacterial Quorum-Sensing by Ferula asafoetida Essential Oil

Pinakin Khambhala, Shailja Verma, Sanjay Joshi, Sriram Seshadri and Vijay Kothari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

దృక్కోణ వ్యాసం

A Critique of Functional Genomic Tools

Akbar Nikkhah

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

దృక్కోణ వ్యాసం

Molecular methods for diagnosis of Zoonotic Helminths: Can they be made accessible to the common Man?

Debraj Biswal

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Genetic improvement of egg production traits by direct and indirect selection of egg traits in Nigerian local chickens

Gwaza DS, Dim NI and Momoh OM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Evaluation of Sire and Dam for Genetic Improvement of Fertility, Embryonic Mortality and Hatchability in Nigerian Local Chickens Populations

Gwaza DS, Dim NI and Momoh OM

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

అభిప్రాయ వ్యాసం

Understanding Genetic Variations as Risk Factors for Development Venous Thrombo-Embolism (VTE)

Swati Srivastava

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Genetic Paradigm in Orthodontics

Satinder Pal Singh, Vinay Kumar and Ashok Utreja

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top