థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ జర్నల్

థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ & థెరపీ జర్నల్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-7948

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 2 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Primary Thyroid Tuberculosis, Intraoperative Diagnosis

Hector Prado Calleros, Migue Garcia De La Cruz, Monica Rodriguez Valero and Magdalena Reyes Castro

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Hurthle Cell Lesions- A Retrospective Review of Final Surgical Pathology

Teresa R. Kroeker, Eitan Prisman, Manish D. Shah, Christina MacMillan and Jeremy L. Freeman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Metastatic Papillary Thyroid Carcinoma in an Autonomous Hyperfunctioning Thyroid Nodule in an Adolescent: Case Report and Literature Review

Simsek E, Binay C, Ilhan H, Ihtiyar E, Demiral M, AkSivrikoz I, Dundar, and Akcar N

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Involvement of Parathyroid Glands by Differentiated Thyroid Cancers and its Influence on Treatment Outcome

Khalid Hussain AL-Qahtani, Mushabbab Al Asiri, Mutahir A. Tunio, Naji J Aljohani, Yasser Bayoumi, and Khalid Riaz

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Thyroid Carcinoma in Children and Adolescents Experience of the French Rhone Alpes Region Thyroid Cancer Registry

Genevieve Sassolas, Zakia Hafdi-Nejjari, Claire Berger and Francoise Borson-Chazot

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

A Rare Pitfall of I-131 Post-Ablative Scan

Mine Sencan Eren, Ozhan Ozdogan and Hatice Durak

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cervical Lymph Node Dissection in Papillary Thyroid Cancer: Pattern and Predictive Factors of Regional Lymph Node Metastas

Guilherme Souza Silva, Paulo Roberto Savassi Rocha, Jose Maria Porcaro Salles, Gustavo Meyer Moraes and Alexandre Andrade Sousa

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

High Negative Predictive Value (NPV) Of Undetectable TSH Stimulated Tg For Disease Recurrence In Both Low And High Risk Differentiated Thyroid Cancer

 SGA de Meer, MR Vriens1, GD Valk, IHM Borel Rinkes and B de Keizer

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Ultrasound Guidance Improves The Diagnostic Yield And Accuracy Of Fine Needle Aspiration Biopsy Of Thyroid Nodules In Detecting Malignancy

Celeste Ong-Ramos

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top