జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 3 (2017)

సమీక్షా వ్యాసం

A Concept of Clinical Care for Refugees on a General Psychiatric Ward

Bernd Hanewald, Oliver Vogelbusch, Heathcote Astrid, Frank Stapf-Teichmann, Buelent Yazgan, Michael Knipper, Bernd Gallhofer and Markus Stingl

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Case Study of Panic Attacks

Muhammad Zafar Iqbal and Saleha Bibi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Psychological Intimidation at Workplace (Mobbing)

Serpil Demirag and Suleyman Ciftci

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Effects of Group Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Depression and Role Impairment in a Comorbid Psychiatric Population

Munira Mohamed, Alexa Fine, Kathryn Fotinos, Andrew Welch, Kate Kitchen, Marci Rose, David Hallett, Michele Davis, Constantina Tsirgielis, Christina D’Ambrosio, Leena Anand, Melissa Furtado and Martin A Katzman

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

'Beatlemania' and Mass Hysteria - Still a Much Neglected Research Phenomenon

Antony JW Taylor

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Surprise of Complexity and Complexity of Surprise: What Happened to Predictability? Limits and New Possibilities of Complexity for Physical, Psychological and Social Sciences

Rosalia Condorelli

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Attrition and Outcome in Group Psychotherapy among Traumatized and Non-Traumatized Inpatients

Matthias Vogel, Tanja Braungardt, Sarah Kaul and Wolfgang Schneider

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Cognitive Impairments in Children with Systemic Lupus and Neuropsychiatric Lupus

Estrella Godinez-Villanueva, Guillermina Yañez and Elizabeth Hernández-Echeagaray

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Prevalence of Smart Phone Users at Risk for Developing Cell Phone Vision Syndrome among College Students

Aswitha Priya Sadagopan, Rajajeyakumar Manivel, Anushuya Marimuthu, Hariesh Nagaraj, Krithikka Ratnam, Taherakumar, Lakshmi Selvarajan and Genickson Jeyaraj

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top