జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ

జర్నల్ ఆఫ్ సైకాలజీ & సైకోథెరపీ
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0487

వాల్యూమ్ 5, సమస్య 4 (2015)

పరిశోధన వ్యాసం

An Empiricist Approach of Assessing Psychological Status of Clients Undergoing Psychotherapy: Applying the Trauma Screening Questionnaire

Jude Mary Cenat

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Armed Conflict, Violation of Child Rights and Implications for Change

Belay Tefera Kibret

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Reliability and Validity of the Life Problems Inventory, A Self-Report Measure of Borderline Personality Features, in a College Student Sample

Daniel Wagner, Jill Rathus and Alec L. Miller

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Psychometric Evaluation of the Life Problems Inventory, a Measure of Borderline Personality Features in Adolescents

Jill H Rathus, Daniel Wagner and Alec L. Miller

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

Five Ways to Look at Cohens Kappa

Matthijs J Warrens

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

A Brief Commentary on the Systematization of Psychoanalytic Therapy: History and Present Perspectives

Gabriele Cassullo and Roberto Keller

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

When Cyberbullying and Bullying Meet Gaming: A systemic Review of the Literature

Li Qing

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Correlation of Clinical and MRI Features of Neuropsychiatric Manifestations in Sub-acute Combined Degeneration of Spinal Cord: Neurological Syndrome Associated with Vitamin B12 Deficiency

Ravinder Kumar, Kapil Vyas, Gagan Jaiswal, Abhishek Bhargava and Jyoti Kundu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Parental Depression Risk: Comparing Youth with Depression, Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Community Controls

Martha C Tompson, Joan R Asarnow, Jim Mintz and Dennis P Cantwell

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Personality Traits in Swedish High School Alpine Skiers – A Comparison between Injured and Uninjured Skiers

Lina Johansson, Maria Westin, Louise Levin, Gunnar Edman, Marie Alricsson and Suzanne Werner

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Influence of Background Music of Video Games on Immersion

Jiulin Zhang and Xiaoqing Fu

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

కేసు నివేదిక

Exploring the Attachment Narrative of a Professional Musician with Severe Performance Anxiety: A Case Report

Dianna T Kenny and Jeremy Holmes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

వ్యాఖ్యానం

Prescription and Nonprescription Anticholinergic Medication Linked to Increased Risk of Dementia

Jesse Galinski

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top